แพทย์หลังปริญญา

New!!!การสมัครและกำหนดวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2562 Click


รายละเอียดการสมัคร และกำหนดวันสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2562

 รายละเอียดการสมัคร

ขอให้สมัครทางแพทยสภา, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เมื่อปิดการรับสมัครของแพทยสภาจะส่งรายละเอียดการสมัครและเอกสารมาให้สถาบันฝึกอบรม จากนั้นรอวันสัมภาษณ์ตามประกาศของวิทยาลัยฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 
**การรับสมัครแพทย์ของ กตน.ปีนี้ ไม่ต้องสมัครผ่านสถาบันฝึกอบรม การสมัครจะสิ้นสุดแค่วิทยาลัยฉุกเฉิน

กำหนดวันสัมภาษณ์

รอบที่ 1     วันที่ 19 พย.61
รอบที่ 2     วันที่ 23 พย.61
รอบที่ 3     วันที่ 30 พย.61

เริ่มเวลา 08.30 น. ณ ธุรการ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ฯ ชั้น 4  อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

**เอกสารตัวจริงนำมาตามประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน หากมีเอกสารที่จะนำเสนอเพิ่มเติมให้คณก.สัมภาษณ์ สามารถนำมาเพิ่มเติมได้