แพทย์หลังปริญญา

New!! ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒

 
ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๖/๒๕๖๓

เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงาน

เพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒  


จำนวน ๒ สาขา  (ตามเอกสารแนบ)
๑. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
๒. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว