แพทย์ก่อนปริญญา

กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2561-2562
ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : logo