แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง Click


          คณอก.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning and Self-development programe) เพื่อ ให้นสพ.ชั้นปีที่ 4 มีความเข้าใจสภาวะทางจิตสังคม ปัญหาของผู้ป่วยและญาติ และสามารถตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเอง ดูแลสุขภาวะของตนเอง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

           ในวันพฤหัสที่ 10 ม.ค.62 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์และห้องประชุมเย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"