แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพโครงการ " Save sex save your future"


สโมสรนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น การทำแท้ง และปัญหาโรคติตต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ " Save sex save your future" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านเพศศึกษา ทั้งการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การคุมกำเนิด การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับตนเอง โดยมีคณาจารย์จาก กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ร่วมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 ณ รร.สารวิทยาชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon5