ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment conference เรื่อง "ไม่รู้ไม่แถ ไม่รู้ต้องหา" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ 


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Interdepartment conference  เรื่อง "ไม่รู้ไม่แถ ไม่รู้ต้องหา" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์