ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment conference เรื่อง "Abdominal doubtful" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Interdepartment conference  เรื่อง "Abdominal doubtful" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์