29 กันยายน 2566 : เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี2567 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  |  27 กรกฎาคม 2566 : เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี2567 สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน |  27 กรกฎาคม 2566 : เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี2567 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว |  11 กรกฎาคม 2566 : หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ |  08 พฤษภาคม 2566 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด ปี 2566 |  08 พฤษภาคม 2566 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ) ปี 2566 |  23 มิถุนายน 2565 : ระเบียบปฏิบัติ ในการสอบนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2565 |  13 มิถุนายน 2565 : กองอายุรกรรม รพ.ฯ |  17 พฤษภาคม 2565 : ระเบียบการแต่งกายสำหรับนิสิตแพทย์ |  27 เมษายน 2565 : ศิษย์เก่ารุ่นที่ 29 |  11 มีนาคม 2565 : พื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (Foundation of Clinical Competency)นิสิตแพทย์ชั้นปีที่3 |  09 มีนาคม 2565 : การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ 5 มี.ค. 65 | 

Hot Issue