13 มกราคม 2564 : ประกาศ กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |  13 มกราคม 2564 : ประกาศ กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |  02 ธันวาคม 2563 : การขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training ) |  02 ธันวาคม 2563 : การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training) |  24 กันยายน 2563 : รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางเดินอาหาร ( Fellow GI) ปีการศึกษา 2564 |  19 มิถุนายน 2563 : New!! รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์ โรคไต ปีการอบรม 64 |  14 พฤษภาคม 2563 : คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 |  12 พฤษภาคม 2563 : ตารางกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 |  07 พฤษภาคม 2563 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด |  15 เมษายน 2563 : รายวิชารวม ปี4-6 |  15 เมษายน 2563 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ) |  15 เมษายน 2563 : รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2563 |  15 เมษายน 2563 : รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 5 ปีการศึกษา 2563 |  15 เมษายน 2563 : รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2563 |  09 เมษายน 2563 : New!! ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ |  22 ตุลาคม 2562 : กำหนดการอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(Basic Science) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 | 

Hot Issue