19 กรกฎาคม 2564 : อบรมอาจารย์แพทย์เรื่อง e-learning 12 ก.ค.64 |  06 กรกฎาคม 2564 : พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์รุ่นที่ 31 วันที่ 1 ก.ค. 64 |  23 มิถุนายน 2564 : ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |  15 มิถุนายน 2564 : คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 |  21 เมษายน 2564 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ) ปี 2564 |  21 เมษายน 2564 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด ปี 2564 |  13 มกราคม 2564 : ประกาศ กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |  13 มกราคม 2564 : ประกาศ กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |  02 ธันวาคม 2563 : การขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training ) |  02 ธันวาคม 2563 : การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training) |  24 กันยายน 2563 : รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทางเดินอาหาร ( Fellow GI) ปีการศึกษา 2564 |  19 มิถุนายน 2563 : New!! รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์ โรคไต ปีการอบรม 64 | 

Hot Issue