23 มิถุนายน 2565 : ระเบียบปฏิบัติ ในการสอบนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2565 |  13 มิถุนายน 2565 : กองอายุรกรรม รพ.ฯ |  02 มิถุนายน 2565 : คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 |  17 พฤษภาคม 2565 : ระเบียบการแต่งกายสำหรับนิสิตแพทย์ |  02 พฤษภาคม 2565 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ) ปี 2565 |  02 พฤษภาคม 2565 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด สธ. ปี 2565 |  02 พฤษภาคม 2565 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด ทอ. ปี 2565 |  27 เมษายน 2565 : ศิษย์เก่ารุ่นที่ 29 |  11 มีนาคม 2565 : พื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (Foundation of Clinical Competency)นิสิตแพทย์ชั้นปีที่3 |  09 มีนาคม 2565 : การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ 5 มี.ค. 65 |  27 มกราคม 2565 : บทนำเวชปฏิบัติ Introduction to Clinical Clerkship (ICC) |  21 ธันวาคม 2564 : OSCE 17 ธ.ค. 64 | 

Hot Issue