ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการรายเดือน General Knowledge เรื่อง "Current acute post-op.management in BAH" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการGeneral Knowledge เรื่อง "Current acute post-op.management in BAH" ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"