ประชุมวิชาการ

ขอเชิญประชุมวิชาการ Interdepartment Conference เรื่อง ระเบิดเวลา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น.เป็นตันไป ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ฯ ขอเชิญประชุมวิชาการ Interdepartment Conference  เรื่อง ระเบิดเวลา โดย นพ. คริส ฟูจิตนิรันดร์ นพ.ธราธร นันทวิทย์  และนพ. รณกฤษฎ์ ฤทธิ์เต็ม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น.เป็นตันไป ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"