หอพัก

New! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเข้าพักอาศัยหอพักแพทย์


ผู้ต้องการเข้าพักอาศัยหอพักแพทย์สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อขอเข้าพักอาศัยและส่งแบบฟอร์ม ได้ที่ จ.ท.หญิง กฤตพร รินนายรักษ์ แผนกการเงิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ