ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมอาจารย์แพทย์เรื่อง e-learning 12 ก.ค.64


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ต้องมีการปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ประธานคณอก.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รพ.ฯ จึงให้จัดอบรมอาจารย์แพทย์ เรื่อง e - learning โดย น.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย เมื่อ 12 ก.ค.64 ผ่านระบบ zoom meeting