แพทย์หลังปริญญา

การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)


การขอทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Supporting Program for Presentation in International Conference for Resident Training and Fellowship Training)

ด้วย คณะผู้บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับประเทศตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้และเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงพยาบาลสู่นานาชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มีการผลิตและนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ จึงขอสนับสนุนทุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
วัตถุประสงค์
    ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้โดยนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและสถาบันฝึกอบรม
    ๒. เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานในฐานะแพทย์ผู้ช่วยสอนนิสิตแพทย์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
    ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กับสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
    ๔. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน
    ๑. เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภาที่กำลังฝึกอบรมในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
    ๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีโดยได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการกองที่ฝึกอบรม
    ๓. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือทางวิชาการของ รพ.ฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น Basic science (สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ เข้าเรียน ๘๐%), CPC , Interdepartment , งานประชุมวิชาการ เป็นต้น

เงื่อนไขในการรับทุน
    ๑. ผู้สมัครขอรับทุนต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ภายใน ๓๐ วันหลังกลับจากนำเสนอผลงาน
    ๒. ผู้สมัครขอรับทุนมีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมใน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

ภาระผูกพัน
     ผู้รับทุนต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ลง Journal (ภายในหรือภายนอกประเทศ) พร้อมเอกสารสรุปการนำเสนอผลงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันไม่ว่ากรณีใด ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินทุนจาก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ลักษณะผลงานสำหรับการขอรับทุนสนับสนุน
    ๑. ผลงานวิจัยเป็นเรื่องที่ดำเนินการวิจัยใน รพ.ฯ โดยถูกต้องตามหลักการวิจัยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ และได้รับการอนุมัติทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม รพ.ฯ 
    ๒. สนับสนุนการประชุมทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จากองค์การวิชาชีพ มีหลักฐานตอบรับจากผู้จัดการประชุดครบถ้วน 
    ๓. ได้ดำเนินการวิจัยในส่วนที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว
    ๔. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยได้รับการนำเสนอในการประชุมนานาชาติมาก่อน
    ๕. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมาก่อน
    ๖. สนับสนุนโครงการที่ผู้ขอรับทุน มีชื่อเป็นชื่อแรก
    ๗. การไปเสนอผลงานฯ  ให้ความสำคัญการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) เป็นอันดับแรก และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เป็นอันดับรอง    

การขอรับทุนสนับสนุน
    ผู้สมัครขอรับทุนทำบันทึกข้อความผ่านผู้อำนวยการกองที่ฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการทำเรื่องขอรับทุนไปเสนอผลงาน มายัง คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ หลังจากนั้น คณอก.แพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนฯ และนำเรียนผอ.รพ.ฯ เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอรับทุนต้องสำรองเงินค่าใช้จ่ายไปก่อน 

สิทธิ์ของผู้รับทุน
            พิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบ (Co-payment) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ใน ๒ หมวด  คือ
    ๑. ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด    
    ๒. ค่าลงทะเบียน
เบิกจ่ายตามจริงและรวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
การขอเบิกค่าเดินทางต้องมีเอกสาร การเบิกค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน) ดังนี้
    ๑. ใบเสร็จค่าเครื่องบิน ตัวจริง หรือ
    ๒. E-Ticket ทั้งนี้ หากผู้รับทุนได้ทำการชำระค่าตั๋วเครื่องบินด้วยการโอนเงินผ่านทางบัตรเครดิตขอให้ผู้รับทุนแนบสำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต พร้อมลงชื่อ “ขอรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริง” มาด้วย
    ๓. หางตั๋วทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ(ตัวจริงเท่านั้น)    
    ๔. แบบฟอร์มอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยให้ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (เท่านั้น) เป็นผู้แปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่จ่ายเงิน (ซึ่งต้องตรงกับใบเสร็จจริง) หากใบเสร็จเป็นเงินสกุลต่างชาติ

ขั้นตอนการเบิกทุนแพทย์ประจำบ้าน
๑. นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) พร้อมเอกสารสรุปการนำเสนอผลงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันไม่ว่ากรณีใด ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิเบิกจ่าย
๒. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน
- ใบเสร็จ ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น หากผู้รับทุนได้ลงชื่อเป็นผู้จ่ายเงินเป็นชื่อของผู้รับทุน ในใบเสร็จที่เป็นภาษาอื่นๆผู้รับทุนต้องไปที่ร้านที่ได้รับการรับรองให้แปลเอกสารและประทับตรารับรองจึงจะนำมาประกอบการเบิกจ่ายได้
๓. ผู้รับทุนต้องเสนอรายงานสิ่งที่ได้รับจากการนำเสนอผลงานเพื่อเสนอต่อผอ.รพ.ฯ
หมายเหตุ ใบเสร็จทุกใบผู้รับทุนต้องลงนาม “รับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริง”

ระยะเวลาการสมัคร
    คณอก.ฯกำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน และประชุมคณอก.ฯ พิจารณาทุน ทุก ๓ เดือน ดังนี้
    รอบที่ ๑ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนธันวาคม สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนมกราคม
    รอบที่ ๒ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนมีนาคม สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนเมษายน
    รอบที่ ๓ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนมิถุนายน สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนกรกฎาคม
    รอบที่ ๔ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกันยายน สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนตุลาคม

* ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักแพทย์ โทร. ๒๗๔๖๔