แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา 2561


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)เรืออากาศตรีปฐมรัฐ เห็นโชคชัยชนะ

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศเรืออากาศตรี วริทธิ์ รังษีธนานนท์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ทศพล ตรีจิตรวัฒนากูล

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ มนทวัส วงษ์วานิช

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 5นายแพทย์ มานะ ศิรพัฒน์

ต้นสังกัด : รพ.หนองคายแพทย์หญิง สุทิตยา อินทุวณิช

ต้นสังกัด : รพ.ลำพูนแพทย์หญิง วราภา เกิดมณี

ต้นสังกัด : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชแพทย์หญิง เสาวรส ภู่แก้ว

ต้นสังกัด : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ ภาณุศักดิ์ หล่อตระกูล

ต้นสังกัด : รพ.สตูลนายแพทย์ ณัฐวุฒิ ทับพิลา

ต้นสังกัด : รพ.ยโสธร

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)เรืออากาศโท สุชล เหลืองรัชพันธุ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศเรืออากาศโท ธฤต สายกลางดี

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง รตา เสริมทรัพย์ถาวร

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ สุขุม สถิตเวโรจน์

ต้นสังกัด : รพ.บางจากนายแพทย์ เอกสาร ทำเนาว์

ต้นสังกัด : รพ.พุทธชินราชนายแพทย์ ธีรชา ประกอบดี

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระยุพราชนายแพทย์ ศักดา หลวงธาดาวรกุล

ต้นสังกัด : รพ.นางรองนายแพทย์ ภุชง์ วิชัยยะ

ต้นสังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)แพทย์หญิง กันตา เหรียญเสาวภาคย์

ต้นสังกัด : รพ.มะเร็งลพบุรีนายแพทย์ จีรพัทธ์ พลับอินทร์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ถิรวิชญ์ ศิริโยธิพันธ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ปัณณพร ตะเวทิพงศ์

ต้นสังกัด : รพ.พระนครศรีอยุธยาแพทย์หญิง พลอยไพลิน ทองวิไลพรรณ

ต้นสังกัด : รพ.กบินทร์บุรีแพทย์หญิง เพียงพิมพ์ จ๋วงพานิช

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ รัชพณ แสนยานุสิน

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ วาริท อัครเอกจิตต์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ สิริชาต สุขเจริญ

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ขริน คล่องสั่งสอน

ต้นสังกัด : รพ.ชะอำนายแพทย์ ธีรเวชช์ แพทยานันท์

ต้นสังกัด : รพ.บางจากนายแพทย์ ธีรภัทร วิชิตนาค

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง)นายแพทย์ อภิชาต เจนศิลปกร

ต้นสังกัด : รพ.เพชรบูรณ์นายแพทย์ รณกฤษฎ์ ฤทธิ์เต็ม

ต้นสังกัด : รพ.วิเชียรบุรี

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)นายแพทย์ ศรสิทธิพงศ์ วัชรชวนะ

ต้นสังกัด : รพ.อภัยภูเบศนายแพทย์ ศุภวัฒน์ วีรวัฒน์โสภณ

ต้นสังกัด : รพ.ท่าตะโกแพทย์หญิง สุรีวัลย์ นามคง

ต้นสังกัด : รพ.ยุพราชแพทย์หญิง พรพิมล นาก้อนทอง

ต้นสังกัด : รพ.ชุมชนสุวรรณภูมิเรืออากาศตรีหญิง ศุทธนุช เปรมจิตต์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)เรืออากาศโทกิตติธัช รัตนมณีวงศ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง วิพุชกิตติยา ชิตธนาเศรษฐ์

ต้นสังกัด : รพ.อินทร์บุรีแพทย์หญิง ศฤณรัตน์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง กรรณิกา ไชยสิทธิ์

ต้นสังกัด : รพ.นากลางแพทย์หญิง สุทธิดา ศุภพงศ์

ต้นสังกัด : รพ.ควนขนุนแพทย์หญิง วันทิพย์ แสงธรรมวรคุณ

ต้นสังกัด : รพ.ร่อนพิบูลย์

สาขาโสต ศอ นาสิก (กสศ.)แพทย์หญิง คุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์

ต้นสังกัด : -เรืออากาศโท ชยุตม์ วิมลาภิรัต

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ชวิน สมาธิวัฒน

ต้นสังกัด : -

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)นายแพทย์ เกรียงไกร เพ็งบุญ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ยุพาภรณ์ จุเมือง

ต้นสังกัด : รพ.สุวรรณภูมินายแพทย์ ณัฐภูมิ ชอบดอน

ต้นสังกัด : รพ.วิเชียรบุรีแพทย์หญิง พีรกานต์ สุขประสงค์

ต้นสังกัด : รพ.พระนารายณ์มหาราชนายแพทย์ รัตนะ ชีมะบุตร

ต้นสังกัด : รพ.ด่านขุนทดแพทย์หญิง ภิญญาพัชญ์ บุญศิริโรจน์

ต้นสังกัด : รพ.โพนทองนายแพทย์ ศักรินทร์ รัตนวิเศษศรี

ต้นสังกัด : รพ.ด่านช้างนายแพทย์ ธียุทธ์ อยู่จงดี

ต้นสังกัด : รพ.ดำเนินสะดวกนายแพทย์ วรวีร์ ชูรุจิพร

ต้นสังกัด : รพ.กาญจนดิษฐ์แพทย์หญิง ปาจรีย์ เวชศิลป์

ต้นสังกัด : รพ.พุทธชินราชแพทย์หญิง อรณิชา โตวิวัฒน์

ต้นสังกัด : รพ.อุทัยธานี

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (กตน.)นายแพทย์ นุกลกิจ รุสิตานนท์

ต้นสังกัด : ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายนายแพทย์ รัชชานนท์ สุนันท์ยืนยง

ต้นสังกัด : รพ.ปทุมธานีนายแพทย์ ธนดล ตรีชัยรัศมี

ต้นสังกัด : รพ.สิงห์บุรีนายแพทย์ ทิวา ตั้งสุขสันต์

ต้นสังกัด : รพ.บางสะพานแพทย์หญิง ธัญวรรณ เพ็ชรน้อย

ต้นสังกัด : รพ.ปทุมธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon22