แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา 2562


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ ราชรัตน์ ฉ้งทับ

ต้นสังกัด : รพ.ฝางนายแพทย์ ดิลกฤทธิ์ ทองแสง

ต้นสังกัด : รพ.ราษีไศลนายแพทย์ธนัท เฉลิมแสน

ต้นสังกัด : รพ.ร้อยเอ็ดนายแพทย์ กรธวัช อิทธิพรไพศาล

ต้นสังกัด : รพ.เสนาแพทย์หญิง ภัทรสินี วงษาเนาว์

ต้นสังกัด : รพ.เลิงนกทาแพทย์หญิง ชุติมา เพชรทูล

ต้นสังกัด : รพ.สุโขทัยแพทย์หญิง ณฐมน ปวริศามงคล

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ปฐมา เสนไสย์

ต้นสังกัด : รพ.อินทร์บุรี

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)แพทย์หญิง ภัทริภา นิรมิตรมหาปัญญา

ต้นสังกัด : รพ.อ่างทองนายแพทย์ วชิรชัย พิทักษ์ทอง

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)นายแพทย์ สุวิชาติ วโนทยาน

ต้นสังกัด : รพ.อุทุมพรพิสัยนายแพทย์ ยุทธการ ภูมิฐานนท์

ต้นสังกัด : รพ.มะการักษ์นายแพทย์ ศุภกิตติ์ เธียรธีรวรรณ

ต้นสังกัด : รพ.วังน้อยนายแพทย์ ณธัช เลื่อนตามผล

ต้นสังกัด : รพ.ลาดยาวนายแพทย์ กุลภัสสร์ ศรีสุข

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ธนวัฒน์ ทองถนอม

ต้นสังกัด : รพ.วาปีปทุมนายแพทย์ ศุภชัย ศรัณยพฤทธิ์

ต้นสังกัด : รพ.ปากเกร็ดนายแพทย์ นรพนธ์ พรสมุทรสินธุ์

ต้นสังกัด : รพ.พระปกเกล้า

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)นายแพทย์ จิราวุฒิ มุนินทร์นิมิตต์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ จิตรณรงค์ กาฬมณี

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ธนบดี ธนากุลชัย

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ธนพร ธีรเศรษฐ์ธำรง

ต้นสังกัด : รพ.สงฆ์นายแพทย์ ธนิศร หาญศิริการ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นภาลัย นิรมิตกุศล

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ปิยวัฒน์ เลิศพิบูลชัย

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง มนต์ทิพ ขันศรีมนต์

ต้นสังกัด : รพ.กุฉินารายณ์นายแพทย์ ยศพล วิเชียรวนิชกุล

ต้นสังกัด : รพ.ศรีบุญเรืองนายแพทย์ วรรธนัย ศรีไพรวรรณ

ต้นสังกัด : รพ.โพนทองแพทย์หญิงวรรณิภา พรมพุก

ต้นสังกัด : รพ.แม่ระมาดแพทย์หญิง อธิษฐาน ถึงแสง

ต้นสังกัด : รพ.พิบูลมังสาหารแพทย์หญิง อรกมล ศิริมาศ

ต้นสังกัด : รพ.ราษีไศลแพทย์หญิง อลิสา วัฒนวานิชย์

ต้นสังกัด : รพ.บ้านหมี่

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)แพทย์หญิง อนัญญา หนองคาย

ต้นสังกัด : รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯแพทย์หญิง ณัชชา คุณาทรัพย์

ต้นสังกัด : รพ.นราธิวาสแพทย์หญิง พรปวีณ์ หวังสถิตทองใบ

ต้นสังกัด : รพ.ปัตตานีแพทย์หญิง สุชาดา อันทนันต์

ต้นสังกัด : รพ.ศรีสะเกษแพทย์หญิง ณัฐยาภรณ์ คามีศักดิ์

ต้นสังกัด : รพ.ปทุมธานี

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)แพทย์หญิง ชญานิษฐ์ พันธ์สวัสดิ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง ปภาดา ลิมาวงษ์ปราณี

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง ชาลิสา ธัมกิตติคุณ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นันท์วดี พรหมบังเกิด

ต้นสังกัด : รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราชแพทย์หญิง สุพัตรา อารยะวิเศษวงศ์

ต้นสังกัด : รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์แพทย์หญิง รติมา พันธ์ไชยศรี

ต้นสังกัด : รพ.สันทราย

สาขาโสต ศอ นาสิก (กสศ.)แพทย์หญิง รุจยา พูลสวัสดิ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง พัชนันท์ เชื้อเย็น

ต้นสังกัด : รพ.ทหารผ่านศึกร้อยตำรวจเอกวิริยะ นาทวีวงศ์

ต้นสังกัด : รพ.ยะลาสิริรัตนรักษ์เรืออากาศเอกหญิง หญิง ณธัญชนก พรรณรายน์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)เรืออากาศโทนิติ รุ่งฟ้าแสงอรุณ

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศเรืออากาศโทเจษฎา ศุภปีติพร

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ วรการ ตีระกนก

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 11แพทย์หญิง มาสสุภา ประดุจชนม์

ต้นสังกัด : รพ.ปราสาทแพทย์หญิง ชุติมณฑน์ ไวยหงษ์

ต้นสังกัด : รพ.หล่มสักนายแพทย์นฤดม ผาติกูลรังสรรค์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ธิดาภรณ์ เปล่งอุดมกิจ

ต้นสังกัด : รพ.ประจวบคีรีขันธ์นายแพทย์ กิตตินัทธ์ ชูเชื้อ

ต้นสังกัด : รพ.สิงห์บุรีแพทย์หญิง ภูริสา ทองบุตร

ต้นสังกัด : รพ.บุรีรัมย์นายแพทย์ ธีระ อินทวัฒน์

ต้นสังกัด : รพ.ชัยบาดาลแพทย์หญิง ผาณิตา ปานนาค

ต้นสังกัด : รพ.นราธิวาส

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (กตน.)นายแพทย์ ศิวกร จัดระเบียบ

ต้นสังกัด : รพ.ปากช่องนานาแพทย์หญิง ณิชากมล ใจเอื้อ

ต้นสังกัด : รพ.ราชสาส์นแพทย์หญิง ศุภาพิชญ์ สุวรรณสาม

ต้นสังกัด : รพ.ตะกั่วป่าแพทย์หญิง กัญกร หอวรรณภากร

ต้นสังกัด : -

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon23