แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา 2563


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ จีระเดช เอกปณิธานพงศ์

ต้นสังกัด : รพ.ศูนย์สกลนครนายแพทย์ วิศรุต ทองใจบุญ

ต้นสังกัด : รพ.หนองไผ่นายแพทย์ สารัช บุญญานนท์

ต้นสังกัด : รพ.ทหารผ่านศึกนายแพทย์ สัณฑ์ วัฒนาสุทธิวงศ์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ธนายุต ไชยมนัส

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ชนิสา รัตนพันธ์

ต้นสังกัด : รพ.นครพนมแพทย์หญิง วิชญาพร นิ่งน้อย

ต้นสังกัด : รพ.เกาะสมุยนายแพทย์ โชติ จิตโอภาส

ต้นสังกัด : รพ.พานทอง

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ จิรายุ สิริยศธำรง

ต้นสังกัด : รพ.สระบุรีนายแพทย์ กิตติคุณ อรุณพันธ์

ต้นสังกัด : รพ.พัทลุง

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)ร.ท.ชิติพัทธ์ พัวสวัสดิ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศร.ท.ปวริศ มหิสรากุล

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศร.ท.วิลล์ พงศ์สิทธิชัย

ต้นสังกัด : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพมหานครร.ท.วรทย์ เพ็งศรีทอง

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือนายแพทย์ ชวิน รักษ์รัชตกุล

ต้นสังกัด : รพ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรีนายแพทย์ ฤาชารัตน์ เลิศลิ่วตระกูล

ต้นสังกัด : รพ.ประจวบคีรีขันธ์นายแพทย์ .ณัฐกิตติ์ ทองสีเข้ม

ต้นสังกัด : รพ.ตาคลีนายแพทย์ เบญจพล ศุภพร

ต้นสังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)นายแพทย์ กฤติน พันธ์ไพศาล

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพ ๘นายแพทย์ จักรพันธ์ เพ็ชรัตน์

ต้นสังกัด : รพ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีแพทย์หญิง ชวิศา ปานอาภรณ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ธัชลดา ธรรมกุล

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ธีรพันธุ์ คำเจริญ

ต้นสังกัด : รพ.วาปีปทุมแพทย์หญิง ปนัดดา วาดวารี

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าแพทย์หญิง ปวีณ์นุช เหล่าจินดาพันธ์

ต้นสังกัด : รพ.สกลนครร.ท.พนธกร สุมานะนันท์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ รัชชานนท์ เกตุสิทธิบูล

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ศินีนาฎ ทิพสอน

ต้นสังกัด : รพ.โพนทองนายแพทย์ ศุภณัฐ แย้มประดิษฐ์

ต้นสังกัด : รพ.อ่างทองนายแพทย์ สุวิชช์ บุญญาจรัสกุล

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง อมรรัตน์ เอกปณิธานพงศ์

ต้นสังกัด : รพ.สกลนครแพทย์หญิง อรอนงค์ พลโคกก่อง

ต้นสังกัด : รพ.เสลภูมิแพทย์หญิง ธนาภรณ์ โชติเอี่ยม

ต้นสังกัด : รพ.หลังสวนนายแพทย์ พัฒนสรณ์ เก้าเอี้ยน

ต้นสังกัด : -

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)นายแพทย์ ภูรินท์ โทประเสริฐ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง อภิชญา สุขพิริยกุล

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ จิรโรจน์ สุเชาว์อินทร์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ปรียานุช เนตรสุขแสน

ต้นสังกัด : รพ.กบินทร์บุรีแพทย์หญิง ปรียานุช แซ่ลิ้ม

ต้นสังกัด : -

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)นายแพทย์ วุฒิภัทร ภูษณสุวรรณศรี

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นริศา กาญจนเทพ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ศุภรดา พันพอน

ต้นสังกัด : รพ.บ้านหมี่แพทย์หญิง ชุติมา ตันวราวุฒิกุล

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง .ตตินุช ตรียกาญจน์

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗แพทย์หญิง ภูริชญา วราชิต

ต้นสังกัด : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สาขาโสต ศอ นาสิก (กสศ.)แพทย์หญิง ภคพร ตรียะวรางพันธ์

ต้นสังกัด : กองทัพอากาศแพทย์หญิง บุษรินทร์ สุทธิภิบาล

ต้นสังกัด : กองทัพอากาศแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ตันมงคลกาญจน

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง สมัชญา จิตรอุปถัมภ์

ต้นสังกัด : -

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)แพทย์หญิง กัญญภา มธุรพงศากุล

ต้นสังกัด : รพ.นครปฐมแพทย์หญิง ปาลินี สุทธิวรสิน

ต้นสังกัด : รพ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรีแพทย์หญิง กรวรรณ ทองสุจริตกุล

ต้นสังกัด : รพ.อุตรดิตถ์แพทย์หญิง อรไท เปี่ยมรุ่งเรือง

ต้นสังกัด : รพ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์นายแพทย์ สรรเสริญ ศรีสุวัจฉรีย์

ต้นสังกัด : รพ.บุรีรัมย์แพทย์หญิง นิรมล ไกรพัฒนพงศ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง วิภาวี ปูชิตากร

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ไชยพัฒน์ สัตยธรรม

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ จักรพัชร์ ศีละสะนา

ต้นสังกัด : -

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (กตน.)น.ต.หญิง เป็นเลิศ ธงทอง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

เวชศาสตร์การบิน (สวบ.)ร.ท.กานนท์ อังคณาวิศัลย์

ต้นสังกัด : สวบ.ทอ.ร.ท.หญิง ชุติสรา มหาพรวศิน

ต้นสังกัด : สวบ.ทอ.ร.ท.หญิง กานต์พิชชา ปุจฉาการ

ต้นสังกัด : สวบ.ทอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 5945