แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา 2564


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ ธีรุตม์ โรจนอังกูร

ต้นสังกัด : อุตรดิตถ์นายแพทย์ พรหมพร รัตนชินกร

ต้นสังกัด : รพ.มาบตาพุดเรืออากาศโท ศรัณยวัชร วงศ์ภัทรวรกุล

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง พรปวีณ์ สมศิริวัฒนา

ต้นสังกัด :-นายแพทย์ พรบพิตร พิมพ์ศิริ

ต้นสังกัด : เดชอุดมนายแพทย์ กรวิชญ์ นภาพงษ์

ต้นสังกัด : รพ.พระนครศรีอยุธยาแพทย์หญิง พิฐชญาณ์ วดีทวีเศรษฐ์

ต้นสังกัด :-แพทย์หญิง ชนากานต์ วงศ์แก้วมูล

ต้นสังกัด : รพ.เกาะคา

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ สิทธินนท์ สังฆะโร

ต้นสังกัด : รพ.กระบี่แพทย์หญิง บุษยกาญจน์ บุนนาค

ต้นสังกัด : -

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)เรืออากาศโท สรวิชญ์ ลิมโพธิ์ทอง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ วสุพล กฤติยรังสิต

ต้นสังกัด : รพ.ขาณุวรลักษบุรีนายแพทย์ ธีรภัทร์ คณะเสน

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ พิสิทธิ์ ส่งศรีบุญสิทธิ์

ต้นสังกัด : รพ.นราธิวาสราชนครินทร์นายแพทย์ จิรเศรษฐ์ ภิญโญโสภณ

ต้นสังกัด : -

 

:

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)นายแพทย์ ฉัตรดนัย ธนารังสิมันตุ์

ต้นสังกัด : -เรืออากาศโทหญิง กชกร รังสิมันตุ์ตระกูล

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง ธาริณี ธารีเพียร

ต้นสังกัด : รพ.พระนครศรีอยุธยานายแพทย์ สุทธิพันธ์ พันธุ์สมบัติ

ต้นสังกัด : รพ.บ้านโป่งแพทย์หญิง เมย์วดี พัฒนสุกิจ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นัทธมน ไชยวรรณ์

ต้นสังกัด : รพ.พนมสารคาม

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)แพทย์หญิง วิรัลพัชร มาศมหิศักดิ์

ต้นสังกัด : ระยองนายแพทย์ สืบพงษ์ นาคะ

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ภูนรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ธนดล ภาณุโสภณ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง เมชานันท์ วัฒนเกตุกุล

ต้นสังกัด : กาญจนบุรีนายแพทย์ กฤตณัฐ เตชพาหพงษ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ณฐ ตันติธรรม

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ นัทตกานต์ อานันทสามิต

ต้นสังกัด : ทุนเขต 5เรืออากาศโทหญิง ผกากาญจน์ โขเมษฐวัฒน์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง บัณฑิตา อธิดมเสรณี

ต้นสังกัด : รพ.พระนครศรีอยุธยานายแพทย์ คมพล วงษ์มณีชูโชติ

ต้นสังกัด : รพ.มะขาม จันทรบุรีแพทย์หญิง เนตรชนก กาศเกษม

ต้นสังกัด : รพ.สิงห์บุรีแพทย์หญิง ขวัญชนก เลาติเจริญ

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ฐิติวัฒน์ ฐิติโชติรัตนา

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ สรสักก์ จันทร

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ปานรวี สุขวัฒก์

ต้นสังกัด : มหาสารคาม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)นายแพทย์ ณัฐดนัย วุฒิเศรษฐ์

ต้นสังกัด : รพ.กระบี่นายแพทย์ กฤษณ์ เกตุตรีกรณ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ปริณดา จิรถาวรกุล

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ นุติ กลางสอน

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ชุตาภา สมนึก

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง สุภัสสร ศรีอันยู้

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง เพชรรัศม์ โภคาวัฒนา

ต้นสังกัด : จังหวัดสมุทรปราการ

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (กตน.)แพทย์หญิง อิงตะวัน แสงอุทัย

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพ 5นายแพทย์ สิทธินันท์ หิรัญโรจน์

ต้นสังกัด : รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์แพทย์หญิง สุจารี สังข์เงิน

ต้นสังกัด : รพ.วชิระภูเก็ตนายแพทย์ คณาธิศ ภักดีวงศ์

ต้นสังกัด : รพ.สมุทรสาคร

สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (กสศ.)นายแพทย์ วรชัย พูลดำ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ชญานิษฐ์ รัชฎสมบัติ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นภา พรรณพนาวัลย์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล

ต้นสังกัด : -

สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา (กสก.)เรืออากาศโทหญิง กิรณา เบญจมงคลชัย

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง เบญจวรรณ ตาแก้ว

ต้นสังกัด : พะเยาแพทย์หญิง กฤษติยา ริตตา

ต้นสังกัด : รพ.ศรีสัชนาลัยแพทย์หญิง จุฑามาศ ดั่งอลงกรณ์

ต้นสังกัด : รพ.กุฉินารายณ์แพทย์หญิง ธิดานัย คำเอียด

ต้นสังกัด : รพ.ลี้นายแพทย์ กิตติธัช กอสกุล

ต้นสังกัด : รพ.สามพรานนายแพทย์ เรืองยศ ศิลาอ่อน

ต้นสังกัด : รพ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2564