แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา 2565


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ อภินันท์ เจริญชัยกรณ์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ วรพล ชัยชมภู

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 1แพทย์หญิง ภคธิดา กลางบุรัมย์

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 7

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ ธีรัช กาญจนาคพันธ์ุ

ต้นสังกัด :  กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ กิตติภพ ตันไถง

ต้นสังกัด : รพ.นครนายก

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)นายแพทย์ กฤติน มีนวันเพ็ญ

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 4นายแพทย์ นวิน งามมงคลรัตน์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ จิตตพัฒน์ จารุวรรณีชัย

ต้นสังกัด : รพ.หัวหินนายแพทย์ ศรัณย์ นิติศิริ

ต้นสังกัด : รพ.ศรีสะเกษนายแพทย์ กิตติพศ กมลกุลาจารย์

ต้นสังกัด : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนายแพทย์ วสันต์ชัย ใจกลม

ต้นสังกัด : รพร.สมเด็จพระยุพราชเชียงของนายแพทย์ เจตพัฒน์ พัฒนวงศ์งาม

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ นิธิวิทย์ หิรัญพีรเดช 

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 4

 

:

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)แพทย์หญิง ดวงมณี จตุสดมภ์

ต้นสังกัด :  รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วแพทย์หญิง ธนภรณ์ ไตรรัตนาภา

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง นภัทร แก้วนุกูลทร

ต้นสังกัด : รพ.เลยแพทย์หญิง นันทะกาญจน์ สุนทรโชติภัทร์

ต้นสังกัด : รพ.นครพนมแพทย์หญิง ณิชากร ตู้จินดา

ต้นสังกัด : รพ.บ้านโปร่งแพทย์หญิง แคทลียา อินทร์พลอย

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)แพทย์หญิง นาภัส แจ่มถาวร

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ทักษ์ดนัย หวังรักษ์ดีสกุล

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ เอกพล ปัญญายุทธการ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นันทนัช พรมจาด

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 3แพทย์หญิง สรชา คำจันทร์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ศุขธัช สุขะพิริยะ

ต้นสังกัด : สถาบันเวชศาสตร์การบินนายแพทย์ ณัฐภัทร สุจริตจันทร์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ธนายุ อิงสุข

ต้นสังกัด : -

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)นายแพทย์ พงษ์ศิริ บุญยืนยงสกุล

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ธนาภรณ์ โทศิริกุล

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 2แพทย์หญิง ฐาปนี ปุเรจาริก

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 9

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (กตน.)แพทย์หญิง จีริสุดา ศรีแก้ว

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ วัชรวิทย์ เปรียบเหมือน

ต้นสังกัด : รพ.วชิระภูเก็ตนายแพทย์ พศวัต จันทะพันธ์

ต้นสังกัด : รพ.ปากท่อ

สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (กสศ.)แพทย์หญิง กวิญทิพย์ สมิติษเฐียร

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ธนภูมิ วิทูรธนไพบูลย์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง พีรยา สัตตธารา

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นัชชา พิณธารทอง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา (กสก.)แพทย์หญิง พัชราภรณ์ มีทรัพย์

ต้นสังกัด : รพร.สมเด็จพระยุพราชเชียงของแพทย์หญิง จิตรลดา สุทธิ

ต้นสังกัด : รพ.พบพระแพทย์หญิง ปภาดา ทับทิมเขียว

ต้นสังกัด : รพ.พระนครศรีอยุธยาแพทย์หญิง วีอาร์ม วาเด็ง

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหาแพทย์หญิง พนัญญา จอมพรรษา

ต้นสังกัด : รพ.มหาสารคามแพทย์หญิง ขวัญอุษา ญาวิลาศ

ต้นสังกัด : รพ.แม่ระมาดนายแพทย์ วีรพงษ์ พันแพง

ต้นสังกัด : รพ.น้ำปาด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2565