แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา2551


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2551

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)
1.นายแพทย์ เจษฎา พิมพ์รัตน์
2.นายแพทย์ ชัชวาล เชื้อบัณฑิต
3.นายแพทย์ นัทวุฒิ สวัสดิ์สุข
4.นายแพทย์ วรพจน์ ชีวีวัฒน์

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)
1.นายแพทย์ ธิติ ธิติศักดิ์สกุล
2.นายแพทย์ มนตรี สระทองหย่อม

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)
1.เรืออากาศเอกณรงค์ศักดิ์ วงศ์โรจน์
2.แพทย์หญิง ชญานี เดโชศิลป์
3.นายแพทย์ ณัฐวงศ์ สัตโยภาส
4.นายแพทย์ ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์
5.นายแพทย์ พงศธร พินิจ
6.นายแพทย์ ลักษณ์ชัย บัวเกตุ
7.นายแพทย์ วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธุ์
8.นายแพทย์ สุรศักดิ์ จิตบรรจง
9.นายแพทย์ ธีรยุทธ เกษมาลี

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)
1.เรืออากาศเอกวิทยา จักรเพ็ชร์
2.นายแพทย์ จักรกฤษณ์ จันทร์รักษ์
3.นายแพทย์ ชายแดน มณีจักร
4.นายแพทย์ ธงชัย ผลดี
5.นายแพทย์ ธราดล ธาราศักดิ์
6.นายแพทย์ ธนวรรธน์ เครือคล้าย
7.แพทย์หญิง กัลย์ยมล ธรรมนิรมล
8.แพทย์หญิง จารุวรรณ บุญสุข
9.แพทย์หญิง วิภาพร ตรีสุทรรศน์
10.แพทย์หญิง สุธีรา จำปาวงศ์
11.แพทย์หญิง อัจฉริยา โกสัยสุข

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)
1.นายแพทย์ ปัญญา จุณณานนท์ 
2.แพทย์หญิง ศิริกัญญา สมศรี
3.นายแพทย์ เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา
4.นายแพทย์ นพพร ไทยแท้

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)
1.แพทย์หญิง กาญจนา ประมงค์
2.แพทย์หญิง พนิดา รณไพรี
3.แพทย์หญิง ภูษณิศา ลดาวรรษ์
4.แพทย์หญิง สุภาวดี ปอแก้ว
5.นายแพทย์ สุรพงษ์ ลีโทชวลิต

สาขา โสต ศอ นาสิก (กสศ.)
1.นายแพทย์ กฤษดา มหามนต์
2.แพทย์หญิง ญาณพันธุ์ ถายา
3.แพทย์หญิง สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)
1.แพทย์หญิง กฤตยา กาญจนรัตน์
2.แพทย์หญิง ณัชชา ธนกิจสมบัติ
3.แพทย์หญิง ปวริศา จารุวนากุล
4.แพทย์หญิง รุจาดา สารจิตต์
5.นายแพทย์ วีระชัย แสงสุข
6.แพทย์หญิง ศศิพักตร์ วังเมือง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon8