แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา2552


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2552

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)
1 เรืออากาศเอก ยรรยง โทนหงษา     
2.เรืออากาศเอก เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุล    
3.นายแพทย์ สุริยา คุณาชน        
4.แพทย์หญิง นพวรรณ ณิชกานต์กิตติ    
5.นายแพทย์ พุทธพงษ์ เสริฐธิกุล    

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)
1.เรือเอกมนสิทธิ์ รัตนนันทพัฒน์        
2.นายแพทย์ ธนบัตร เชิญรุ่งโรจน์        
3.นายแพทย์ วสุ ศรีสุธา

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)
1.เรืออากาศเอกชวลิต นาคประเสริฐ
2.แพทย์หญิง พรพรรณ บุญกิจ
3.นายแพทย์ ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียร
4.นายแพทย์ ณัฐชัย แท่งทอง
5.นายแพทย์ พงศ์ธร ศิริเธียรชัย    
6.นายแพทย์ พรพงศ์ ทองปลิว    
7.นายแพทย์ วิญญู ทองทิพยเนตร
8.นายแพทย์ วิภู สมสุข
9.นายแพทย์ สรรพ์ สอนปาน

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)
1.เรืออากาศเอกนที มีพร้อม   
2.เรืออากาศเอกอภินันท์ อวัยวานนท์    
3.แพทย์หญิง จิรารัชน์ อุนนะนันทน์     
4.แพทย์หญิง เนตรชนก จั่นเพชร     
5.แพทย์หญิง เนตรนภา หอมมณี    
6.แพทย์หญิง พัชรา จันทร์อ่อน     
7.แพทย์หญิง ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
8.นายแพทย์ กฤษฏิ์ชานนท์ รวมทรัพย์           
9.นายแพทย์ ชวสร ธรรมสถิร     
10.นายแพทย์ นัฐพล แย้มพิกุลสกุล        
11. นายแพทย์ เมธี โพธิพงศธร
12. นายแพทย์ อรรถวุฒิ เพชรสุริยวงศ์

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)
1.นายแพทย์ วีระ ขอนค้างพลู      
2.นายแพทย์ ศุภณัฎฐ์ บุญเยี่ยมเยียน

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)
1.แพทย์หญิง สิริรักษ์ กาญจนธีระพงค์           
2.แพทย์หญิง ครุศาสตร์ โพธิ์วัง     
3.แพทย์หญิง ปองหทัย ดำรงผล            
4.แพทย์หญิง สุภาพพร ปรางค์เจริญ             
5.แพทย์หญิง อัจฉราภรณ์ รักผล            
6.แพทย์หญิง พัชรินทร์ เกียรติกังวาฬไกล

สาขา โสต ศอ นาสิก (กสศ.)
1.เรืออากาศเอกหญิง สาธนี จินดากุล
2.แพทย์หญิง ลดาวัลย์ ภัทรเธียรไชย
3.นายแพทย์ เชิดศักดิ์ ศักดิ์ลอ
4.นายแพทย์ พิชญุตม์ ศรีคำ

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)    
1.นายแพทย์ นคเรศ บุญสนอง
2.แพทย์หญิง สุดารัตน์ แสงปิ่น
3.นายแพทย์ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
4.แพทย์หญิง สุพิชฌาย์ พงศ์เทพาดิเทพ
5.แพทย์หญิง รณิดา ซองทุมมินทร์
6.แพทย์หญิง นิกจรี สงฆ์สังวรณ์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon9