แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา2553


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2553

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)
แพทย์หญิง อัจฉรา จันแก้ว

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)
1.นายแพทย์ ธรรมนูญ จันทรอำพร
2.นายแพทย์ นัฏฐพล ชิงชนะ
3.นายแพทย์ เมธาวุธ ทองอินต๊ะ
4.นายแพทย์ วรวุฒิ หนูทอง
5.นายแพทย์ อดิศัย ชัยวุฒิศักดิ์

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)
1.แพทย์หญิง สุชาดา ไทยาภิรมย์
2.เรืออากาศเอกชญานนท์ ชัชวาลวานิช
3.เรืออากาศเอกณัฐพล ปัทมินทร์
4.นายแพทย์ มงคล ทวันเวทย์
5.นายแพทย์ อภิลักษณ์ เวศานนทเวช
6.นายแพทย์ อุดมรัช โกวิททวิพัฒน์
7.แพทย์หญิง นิชา ธำรงสัตย์

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)
1.เรืออากาศเอกหญิง สราณี ฉัตรดรงค์ 
2.นายแพทย์ ธีนาถ กาญจนสิงห์
3.นายแพทย์ สุพจน์ กุศลนำสนอง

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)
1.เรืออากาศเอกรัตนชัย เริ่มรวย
2.แพทย์หญิง พิชญ์ญาดา ผดุงพงศ์

สาขา โสต ศอ นาสิก (กสศ.)
1.นายแพทย์ เกรียงไกร เวียงนาค
2.นายแพทย์ ธีรพันธ์ ใจบุญ
3.นายแพทย์ พนมพร สายอินต๊ะ
4.นายแพทย์ ภาวิต พูนภักดี

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)
1.นายแพทย์ ภูวดล บุญเพิ่มผล
2.นายแพทย์ กีรติ พัสสร
3.แพทย์หญิง สาวิตรี งามสงวน
4.นายแพทย์ เลิศยศ ประสิทธิโภคิน
5.แพทย์หญิง ศิรภัทร สงวนทรัทพย์ทวี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon10