แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา2554


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2554

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)
1.นายแพทย์ สมชาย เย็นประเสริฐ            
2.นายแพทย์ วสุพล จึงพัฒนปรีชา

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)
นายแพทย์ เชาวน์วิทย์ ภู่ภัทรกุล

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)
1.นายแพทย์ อธิคม วงศ์ศรีสันต์          
2.นายแพทย์ ปกรัฐ อักษรวงศ์     
3.แพทย์หญิง อัฐธนกาญจน์ แก้วประดิษฐ์   
4.ร้อยโท โตมร ธารพิชญ์ประเสริ     
5.นายแพทย์ พิชัย เลิศวัฒนาเสรี    
6.แพทย์หญิง ปฐพร ประชาภิญโญ

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)
1.แพทย์หญิง จันทร์ยา ประเสริฐ
2.เรืออากาศเอกหญิง อินทิรา โอสถหงส์    
3.นายแพทย์ สิทธิ์ ศรีวันทนีย
4.แพทย์หญิง ปอแก้ว เพ็ชร์คำ
5.แพทย์หญิง แสงดาว มโยทาร 
6.แพทย์หญิง มาริสา ศรีอัญชลี
7.แพทย์หญิง พรเพ็ญ สิงหวรรณกุล
8.นายแพทย์ สถิตย์ ไชยศรี
9.นายแพทย์ จินตวัฒน์ เดชสังข์
10.แพทย์หญิง พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)
1.แพทย์หญิง อมรรัตน์ สินประเสริฐนาวิน
2.แพทย์หญิง ขวัญหทัย คำเหมือง
3.แพทย์หญิง กาญจนา กันธิยะ   
4.นายแพทย์ ตะวัน เชาวนาภรณ์
5.แพทย์หญิง ศิรประภา ตันเตชสาธิต

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)
1.แพทย์หญิง ปัณฑิตา  เทียมทัด
2.แพทย์หญิง ชุติมณฑน์ กองสัมฤทธิ์     
3.แพทย์หญิง พลอยวรรณ เพชรี
4.แพทย์หญิง ภัชราภา นับถือดี
5.แพทย์หญิง ธนรรจิต วงศ์สีนิล
6.นายแพทย์ รัฐพล สุจิพิธธรรม 

สาขา โสต ศอ นาสิก (กสศ.)
1.เรืออากาศเอกจักรกฤษณ์ วรกุลพาณิชย์    
2.เรืออากาศเอกกฤษณ์ เกรียงไกรเกษม    
3.นายแพทย์ ดารงณ์ หนูเป้า    
4.แพทย์หญิง สรชา โสภาเนตร

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)        
1.แพทย์หญิง หทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล
2.แพทย์หญิง ศิวนาฏ พีระเชื้อ
3.แพทย์หญิง ชลทิตย์ ประพันธ์
4.นายแพทย์ พศุตม์ งามไว
5.แพทย์หญิง ดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon11