แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา2555


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2555
สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)
1.แพทย์หญิง ชลลดา สุวรรณะชฎ
2.นายแพทย์ พรหมพิรุณ วัฒนวิกกิจ
3.นายแพทย์ วิรุฬห์ จันทร์นาค
4.แพทย์หญิง สมจิตร สังข์เงิน

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)
นายแพทย์ ปริญญา แสนเมืองชิน

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)
1.นายแพทย์ กิตติภูมิ โชคจรัสกิจ
2.นายแพทย์ ปริศักดิ์ ภู่เงิน
3.เรืออากาศโทปาณินท์ เขมะประภา
4.นายแพทย์ เอกพุฒิ อิทธิระวิวงศ์

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)
1.เรืออากาศโทเกียรติภูมิ บูรณวนิช
2.แพทย์หญิง จันทน์กะพ้อ กฤษณพันธุ์
3.นายแพทย์ ดิษพล ฐิติวราภรณ์
4.แพทย์หญิง ศุจิพิชชา จันทรประภาพกุล
5.แพทย์หญิง สุทัตตา ไพบูลย์ศิลป์
6.แพทย์หญิง สุพรรณวิภา ภู่ดี
7.แพทย์หญิง ธนัทชานันท์ สกุลวิวัฒน์กิจ

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)
1.แพทย์หญิง เกศินี หล่อนิมิตดี 
2.นายแพทย์ ทรงสิทธิ์ ชื่นธรรมการย์
3.แพทย์หญิง รริน อิ่มเกสร
4.แพทย์หญิง วรางคณา ว่องมงคล

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)
1.นายแพทย์ อัครพล สุคนธานนท์
2.แพทย์หญิง ภัทรดา ธานี
3.เรืออากาศโท รัฐวัลลภ โสมะนันทน์
4.แพทย์หญิง ศิริเกศ อัมหิรัญ
5.แพทย์หญิง สุธาทิพย์ วัฒนะพนาลัย
6.แพทย์หญิง สุมนา ราคมย์
7.แพทย์หญิง พรพิชญา เลขวัติ

สาขา โสต ศอ นาสิก (กสศ.)
1.เรืออากาศโทกันตภณ เพ็งปาน
2.แพทย์หญิง พัชรมณี หวังชาลาบวร
3.นายแพทย์ อมร เพ็ชรดาชัย
4.นายแพทย์ นนทวิช สัจจาธรรม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)
1.นายแพทย์ นคเรศ บุญสนอง
2.แพทย์หญิง สุดารัตน์ แสงปิ่น
3.นายแพทย์ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
4..แพทย์หญิง สุพิชฌาย์ พงศ์เทพาดิเทพ
5.แพทย์หญิง รณิดา ซองทุมมินทร์
6.แพทย์หญิง นิกจรี สงฆ์สังวรณ์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon12