แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา2560


รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2560

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)

นายแพทย์ กานต์ เรืองวีรยุทธ

ต้นสังกัด : รพ. อุ้มผาง

นายแพทย์ ธนกร ชวัญไสวธรรม

ต้นสังกัด : รพ. พระนั่งเกล้า

นายแพทย์ ปรวัฒน์ รอดสา

ต้นสังกัด : รพ.พุทธโสธร

แพทย์หญิง พัชรวรรณ มักประเสริฐ

ต้นสังกัด : รพ.อยุธยา

แพทย์หญิง ภาณิญา พินิจ

ต้นสังกัด : รพ.สมเด็จพระยุพราช

นายแพทย์ รณชัย พูลล้น

ต้นสังกัด : รพ.ศรีสังวร

แพทย์หญิง อัญชิสา ไตรภพ

ต้นสังกัด : รพ.อ่างทอง


สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)

นายแพทย์ ธนบัตร สมบูรณ์ทรัพย์

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ ปฐวี ดารุนิกร

ต้นสังกัด : รพ.ยโสธร


สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)

เรืออากาศตรีบวรธรรม สง่าเนตร

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

นายแพทย์ สิโรตม์ อมรานนทกิจ

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง ชุตินันท์ อัศวธนาลาภ

ต้นสังกัด : รพ.ศรีษะเกษ

นายแพทย์ สัณห์ เพิ่มพิพัฒน์

ต้นสังกัด : รพ.นครไทย

นายแพทย์ ภัทรพงศ์ สิงหวีระสมร

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ พฤติพล ไวปัญญา

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ ธีรกร แซ่โง้ว

ต้นสังกัด : -


สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)

เรืออากาศโทจารุสิทธิ์ แจ้งสว่าง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

นายแพทย์ กานต์ กันเดช

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ ดนัย เหล่าประเสริฐ

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ ฐากูร วินัยวัฒน์

ต้นสังกัด : รพ.ธัญบุรี

นายแพทย์ ณัฐพล เกียรติกังวานชน

ต้นสังกัด : รพ.สิงห์บุรี

แพทย์หญิง วัชโรบล ด่านจิตร์ตรง

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง วรารัตน์ พุทธไพบูลย์

ต้นสังกัด : รพ.นครปฐม

แพทย์หญิง วิภาดา ส่งวัฒนา

ต้นสังกัด : รพ.เขตสุขภาพที่ 3

นายแพทย์ ศรันย์ กรมชาลี

ต้นสังกัด : รพ.เขตสุขภาพที่ 2

นายแพทย์ สุขวิช ทองศรี

ต้นสังกัด : รพ.นครนายก

แพทย์หญิง สีฟาง เดชปัญญา

ต้นสังกัด : สถาบันราชประชาสมาสัย

ร.ท.หญิง สิริกัญญา หล่อวัฒนพงษา

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

นายแพทย์ ธนากร ลิขิตชัยกุล

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ ปิยพัชร จึงสมานุกูล

ต้นสังกัด : รพ.เขตสุขภาพที่2


สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)

แพทย์หญิง ณัทญา สวรรค์วัฒนกุล

ต้นสังกัด : รพ.บ้านโป่ง

แพทย์หญิง สุธาวัลย์ วงศ์สาคร

ต้นสังกัด : รพ.นครพนม

นายแพทย์ ภาณุรัก เกตุพงษ์

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ ทวีศักดิ์ ทองประดิษฐ์

ต้นสังกัด : -

นายแพทย์ ปิยะณัฐ มรุธพงษ์สาธร

ต้นสังกัด : รพ.บางปะกง


สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)

ร.ท.หญิง ศศพินทุ์ สุทธิบุณยพันธ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

ร.ท.หญิง อรพธู ปรีดาพันธ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

แพทย์หญิง ปัญญ์ชลี จงไพบูลย์พัฒนะ

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง ช่อทิพย์ ชาญแสงสวัสดิ์

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง นัจรีย์ ทองแท้

ต้นสังกัด : รพ.พัทลุง

แพทย์หญิง อรสิรี พชรธนสาร

ต้นสังกัด : รพ.อรัญประเทศ


สาขา โสต ศอ นาสิก (กสศ.)

นายแพทย์ ศุภโชค รัศมีเด่นดวง

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง ปัญญาพร ธรรมนิรมล

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง สโรชา ทรัพย์ขำ

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง อภิชญา ทีฆอริยภาคย์

ต้นสังกัด : -


สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)

แพทย์หญิง ณัฐวรา พ่วงเภตรา

ต้นสังกัด : รพ.ร้อยเอ็ด

แพทย์หญิง ชนิดา จุ้ยคลัง

ต้นสังกัด : รพ.สวรรคโลก

แพทย์หญิง สุภาพร ปาสาจะ

ต้นสังกัด : รพ.สวรรคโลก

นายแพทย์ อภิวัฒน์ ศรีสิงห์

ต้นสังกัด : รพ.พุทธชินราช

นายแพทย์ ชรินธร บุญยงค์

ต้นสังกัด : รพ.เขตสุขภาพที่ 6

แพทย์หญิง ธนัญญา ศักดาเดช

ต้นสังกัด : รพ.พระปกเกล้า

แพทย์หญิง สิรินาถ เพ็ชรโกมล

ต้นสังกัด : รพ.เขตสุขภาพที่ 11

แพทย์หญิง กนกรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล

ต้นสังกัด : รพ. แม่จัน

นายแพทย์ นันทวัฒน์ ปภินวิช

ต้นสังกัด : รพ. อู่ทอง

นายแพทย์ วุฒิพงษ์ จันทร์โท

ต้นสังกัด : -

แพทย์หญิง ณัฐสุดา โชคช่วยอำนวย

ต้นสังกัด : -


สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (กตน.)

นายแพทย์ สวัสดิวิทย์ กุลบุตร

ต้นสังกัด : -

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon17