แพทย์หลังปริญญา

ปีการศึกษา2559


รายนามแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2559

สาขาศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ วงศ์วริศ โชติวัฒนาศิลป์

ต้นสังกัด : รพ.สระบุรีเรืออากาศโท ณัฐพล ปัสสวาท

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง จิดาภา รุ่งประกายพรรณ

ต้นสังกัด : เขตบริการสุขภาพที่ 5 สธ.แพทย์หญิง ฆณิสรา กระพันพงศ์สกุล

ต้นสังกัด : -เรืออากาศตรีหญิง อภิญญา เอี่ยมสำอางค์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

สาขาประสาทศัลยศาสตร์ (กศก.)นายแพทย์ กฤตนัย เบ็ญจาศิริโรจน์

ต้นสังกัด : รพ.ปทุมธานีเรืออากาศโท กฤช คุณวิโรจน์พานิช

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

สาขาออร์โธปิดิกส์ (กอป.)นายแพทย์ ชยุต มีศิริ

ต้นสังกัด : รพ.กันทรลักษณ์นายแพทย์ ธนกร จิรภาณุโรจ

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ บัญชา อธิไกรมงคล

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ปรมะ อธิบวรสุข

ต้นสังกัด : รพ.โพธารามนายแพทย์ วศพล ปิติเกื้อกูล

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง วารุณี ฉายศิริ

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ศรัณย์ ถวัลยวิชชจิต

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ อภิชัย แพภิรมย์รัตน์

ต้นสังกัด : -

สาขาอายุรศาสตร์ (กอย.)นายแพทย์ ฉันท์ทัต เอี่ยมขำ

ต้นสังกัด : เขตบริการสุขภาพที่5 สธ.เรืออากาศตรีหญิง เครือวัลย์ เทศสมบูรณ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ณัฐพล แก้วประเสริฐ

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ธนพัฒน์ ล้อพงค์พานิชย์

ต้นสังกัด : รพ. ตระการพืชผลนายแพทย์ ธราธร นันทวิทย์

ต้นสังกัด : เขตบริการสุขภาพที่ 6 สธ.นายแพทย์ ปฐมภูมิ คูอนุพงศ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง มณทิชา คณาดี

ต้นสังกัด : รพ. เลิงนกทาเรืออากาศตรีหญิง วิมลิน แก้วเจริญ

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (กสก.)นายแพทย์ พิเศษ จอมจักร

ต้นสังกัด : รพ.สันป่าตองแพทย์หญิง บุษราภรณ์ เมฆมุกดา

ต้นสังกัด : รพ.นครนายกนายแพทย์ อนันตชัย ใจสบาย

ต้นสังกัด : รพ.กระบี่แพทย์หญิง อภิญญา กันทะ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง อภิสรา ทีฆอริยภาคย์

ต้นสังกัด : -

สาขากุมารเวชศาสตร์ (กกม.)เรืออากาศโทกอบพงศ์ พลับจ่าง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง กุลธิดา ไชยสิงห์

ต้นสังกัด : รพ. สกลนครเรืออากาศโทหญิง นิรมล นาคประเสริฐ

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ นิสิต ทฤษฏีคุณ

ต้นสังกัด : เขตบริการสุขภาพที่ 9 สธ.เรืออากาศตรีปฐวี ณ บางช้าง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง พิมแพร รพีภัทรกุล

ต้นสังกัด : รพ.ทุ่งสง

สาขาโสต ศอ นาสิก (กสศ.)เรืออากาศโทหญิง นภมน จันทรพิทักษ์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศเรืออากาศโทหญิง วรสิริ จันทร์กระจ่าง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง วิชชุดา เทียมพยุหา

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง วิมุติยา ภู่พัฒน์

ต้นสังกัด : -

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กตน.)แพทย์หญิง จุฑารัตน์ นิลดี

ต้นสังกัด : รพ.โพธารามแพทย์หญิง ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ ณพัชร สมบัติเจริญไทย

ต้นสังกัด : -เรืออากาศโทหญิง ดวงใจ ผดุงเกียรติสกุล

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง น้ำทิพย์ อิ่มวัฒนกุล

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ปริญยดา ฝูงทองเจริญ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง พัสส์ชปภา ชัยสุข

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง สุภาสินี จิตปรีดา

ต้นสังกัด : รพ. สรรพสิทธิประสงค์แพทย์หญิง ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ

ต้นสังกัด : รพ. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแพทย์หญิง ยิ่งลักษณ์ แสงเวหาสน์

ต้นสังกัด : -

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (กตน.)นายแพทย์ ศุภฤกษ์ นาคดิลก

ต้นสังกัด : -

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon16