แพทย์หลังปริญญา

กำหนดการอบรมความรู้บูรณาการ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560