แพทย์หลังปริญญา

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (update)


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗