แพทย์หลังปริญญา

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด หน่วยโรคหัวใจ กองอายุรกรรม       

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปีการศึกษา 2562