แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2561 - 2562


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2561

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)แพทย์หญิง ปัทมา เกียรติภาพันธ์

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าแพทย์หญิง รัชนก สรรพวัฒน์

ต้นสังกัด :-

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)นายแพทย์ ชิตพล โนวฤทธิ์

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลกุมภวาปีแพทย์หญิง พัตราภรณ์ ปรัชญารัตนานนท์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสมุทรสาครนายแพทย์ เอกพล ฤทธิ์วีระเดช

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)นายแพทย์ อรุณ เจ๊ะแว

ต้นสังกัด :เขตสุขภาพที่ 11

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)แพทย์หญิง รติพร ฉัตรไชยาฤกษ์

ต้นสังกัด :-

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (กศก.)นายแพทย์ ศรัณย์ องค์ชัยวัฒนะ

ต้นสังกัด :กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2562

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (กอย.)นายแพทย์นิธิศ เทียนเจษฎา

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลบุรีรัมย์


อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)นายแพทย์ กุลธนิต เจนพิทักษ์พงศ์

ต้นสังกัด : กองบัญชาการกองทัพไทยนายแพทย์ พนากร วรรณวงศ์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)นายแพทย์ นาวี เนาวประทีป

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศแพทย์หญิง ฝันฝ้าย สมเกียรติ

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ศิโรรัตน์ วราอัศวปติ

ต้นสังกัด : -


อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)เรืออากาศโทหญิง วัลยา อรวัฒนศรีกุล

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ


อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)แพทย์หญิง สุธาสินี เมทนีดล

ต้นสังกัด : -เรือโทหญิง ณีรานุช จอกแก้ว รน.

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าฯ


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)นายแพทย์ นรารัตน์ จันทรบุตร

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ เสถียรวิทย์ เร้าเสถียร

ต้นสังกัด : กองบัญชาการกองทัพไทยนายแพทย์ อาทิตย์ ฆารสว่าง

ต้นสังกัด : -

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon61-62