แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2563


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2563

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)แพทย์หญิง วริษฐา วรเพียรกุล

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลเลิดสินแพทย์หญิง สุรัตนา เรืองพงษ์ศิริ

ต้นสังกัด :-

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)นายแพทย์ ธีรพันธุ์ บุญสยมภู

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์แพทย์หญิง ธีราภรณ์ สัตยมุข

ต้นสังกัด : -ร.อ.หญิง ปาลิตา จิตตินันทน์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศนายแพทย์ พงศ์พล สุทธิรักษ์

ต้นสังกัด : -

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)นายแพทย์ ภาณุรัก เกตุพงษ์

ต้นสังกัด :-

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (กศก.)น.ต.พีรวุฒิ จันทนา

ต้นสังกัด :กองทัพไทย

 

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)แพทย์หญิง เพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง ณัฐธิดา เมฆวงศ์ตระการ

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)นายแพทย์ ธนวัฒน์ เรืองชัยศิวเวท

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ นิธิวัตร ตั้งชมพู

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ เอกณรงค์ พิพัฒน์พุทธพงศ์

ต้นสังกัด : -

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2563