แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2564


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2564

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)แพทย์หญิง วรรษพร นครชัย

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลบางละมุงนายแพทย์ สุขวิช ทองศรี

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลนครนายก

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)แพทย์หญิง ณิชาภัทร อภิบาลคุรุกิจ

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแพทย์หญิง จณัญญา วัฒนกุล

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลหาดใหญ่แพทย์หญิง พิชญา แก้วเพิ่ม

ต้นสังกัด : -แพทย์หญิง นิชนันท์ กาญจนสุภัค

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลระนอง


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)น.ต.พัชรพันธ์ สุทธิวรรณ

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.นายแพทย์ ฉันท์ทัต เอี่ยมขำ

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรีนายแพทย์ จีรพัทธ์ พลับอินทร์

ต้นสังกัด : -

อนุสาขาหัตถการและหลอดเลือดนายแพทย์ อิสระ นราภิรมย์สุข

ต้นสังกัด :-

 

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)แพทย์หญิง กอบพร สภานนท์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลกลางแพทย์หญิง อติพร ผลเพิ่มพูนทวี

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)แพทย์หญิง จิรนันท์ พลับประสิทธิ์

ต้นสังกัด :-

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2564