แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2565


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2565

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)นายแพทย์ ปิยพัชร จึงสมานุกุล

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลโพธารามแพทย์หญิง นันทิยา ศรีสองเมือง

ต้นสังกัด :โรงขอนแก่น

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)นายแพทย์ รฐนนท์ ลี้วงศกร

ต้นสังกัด :-แพทย์หญิง ณัฐชยา ทรงศิลป์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลท่าโรงช้างนายแพทย์ ธนิศร หาญสิริการ

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ชวณัฐ ทองสมบัติพาณิช

ต้นสังกัด : -


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)นายแพทย์ วาริท อัครเอกจิตต์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ปิยวัฒน์ เลิศพิบูลชัย

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ วิษณุพงศ์ ลอยเมฆ

ต้นสังกัด : -

 

อนุสาขาอายุรศาสตร์/หัตถการหัวใจแพทย์หญิง สุญาณี แม้นสงวน

ต้นสังกัด :-

 

อนุสาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤตนายแพทย์ ธนเดช สิริธนาสาร

ต้นสังกัด :กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)แพทย์หญิง บุณฑรีก์ ไชยประสิทธิ์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แพทย์หญิง ณัฐรดา อุ่นภมรหล้า

ต้นสังกัด : -

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)แพทย์หญิง สมรรัตน์ บุญปรีดิ์นันท

ต้นสังกัด : -

 

เวชศาสตร์การบินนายแพทย์ ปทาธิป ธนาไพศาล

ต้นสังกัด : สถาบันเวชศาสตร์การบิน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2565