แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2566


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2566

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)นายแพทย์ ธนบดี ธนากุลชัย

ต้นสังกัด :-นายแพทย์ วรุตม์ ต.ศรีวงษ์

ต้นสังกัด :-

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)แพทย์หญิง ศุภสุตา วงศ์วัฒนากิจ

ต้นสังกัด :โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีนายแพทย์ กรัณย์พล ชวรัตน์ธนกุล

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ รณกฤษฎิ์ ฤทธิ์เต็ม

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ สุวิชช์ บุญญาจรัสกุล

ต้นสังกัด : -


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)นาวาอากาศตรี จารุสิทธ์ แจ้งสว่าง

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานครนายแพทย์ ดนัย เหล่าประเสริฐ

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นนายแพทย์ ธีรเวชช์ แพทยานันท์

ต้นสังกัด : -

 

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)นายแพทย์ วชิรวุฒิ กลางบุรัมย์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีแพทย์หญิง วลัยพรรณ สุพัฒนารังษี

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)แพทย์หญิง พรนภัส เชาวนาสัย

ต้นสังกัด : เขตสุขภาพที่ 12

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2566