แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอดปีการศึกษา 2548 - 2550


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2548

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)

1.แพทย์หญิง พูลสุข ประจักษ์ธรรม  
2.แพทย์หญิง ฤทัยรัตน์ ไชยสัจ

  

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2549

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)
1.แพทย์หญิง อังคณา เผ่าผา  
2.แพทย์หญิง นพนิต พัฒนชัยวิทย์   

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)
เรืออากาศเอกบุญชัย สุธีสุนทรธรรม

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)
นาวาอากาศตรีทรงพล สนธิชัย

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด(กกม.)
เรืออากาศเอกหญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2550

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)
1.แพทย์หญิง จุไรลักษณ์ ป้อมโสม  
2.แพทย์หญิง สุรีย์ อินทร์พยุง   

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)
แพทย์หญิง เพ็ชชรี พลมณี

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)
นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ วัฒนาสวัสดิ์

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด(กกม.)
แพทย์หญิง วาสิตา จิรสกุลเดช

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon18