แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอดปีการศึกษา 2551 - 2555


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2551

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)

1.นายแพทย์ นิธิเวช อรุณโรจน์  
2.แพทย์หญิง ปัทมาพร คำใจ   

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)
นาวาตรีธีรธร อิสระวิทยะชัย

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)
1.นายแพทย์ ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย
2.แพทย์หญิง สรวงพัชร์ สีตกะลิน
3.นายแพทย์ สุรชัย ตั้งโลหะสุวรรณ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด(กกม.)
แพทย์หญิง สุภาภรณ์ เตชาทวีวรรณ

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2552

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)
1.แพทย์หญิง จุฑามาศ ภูรินันทน์      
2.แพทย์หญิง จุฬารัตน์ บุญทศ
  

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)
1.นายแพทย์ วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์    
2.นายแพทย์ ฐิติกรณ์ อรุณโรจน์

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)
1.แพทย์หญิง ทิพยดาวรรณ วิไลพันธุ์
2.นายแพทย์ ชาญชัย ศีลพิพัฒน์
3.นายแพทย์ ปัญญภัทร์ เจียมโพธิ์

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)                             
1.เรืออากาศเอกหญิง ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล
2.แพทย์หญิง สิริวรรณ ศรีสุวรรณ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด(กกม.)
แพทย์หญิง ดารณี ทวีถาวรสวัสดิ์

อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ(กศก.)
เรืออากาศเอกธีรศักดิ์ จิรวงศ์บุญรอด

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2554

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)
1.นาวาอากาศโทหญิง ดวงกมล วงษ์สวรรค์      
2.นายแพทย์ พิเชษฐ จารุศิริจินดา   
3.แพทย์หญิง กัลย์ยมล
 

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)
1.นายแพทย์ ธราดล ธาราศักดิ์        
2.แพทย์หญิง อุษณีย์ รัตนทรงชัย

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)
1.นายแพทย์ ชาญ สุภาพโสภณ    
2.นายแพทย์ ภูริทัต เมืองบุญ    
3.นายแพทย์ รัชต์พงษ์  จรสัมฤทธิ์    

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)                        
แพทย์หญิง ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2555

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (กอย.)
นายแพทย์ ธีระศักดิ์  วัฒนสกุลเอก
 

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)
1.เรืออากาศเอกหญิง ปิยะวดี หอมไกรลาศ      
2.นายแพทย์ พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์   
3.แพทย์หญิง สุธีญา จำปาวงศ์

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)
1.นายแพทย์ พินิจ ศรีพธูราษฎร์            
2.แพทย์หญิง กัลยาณี  พรโกมลเมธกุล

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)
1.เรืออากาศเอกธวัชชัย นามวงศ์
2.แพทย์หญิง เจนจิรา สวัสดิมานนท์    
3.นายแพทย์ รัชต์พงษ์  จรสัมฤทธิ์    

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)                         
นาวาอากาศตรีหญิง มนญาดา เปลี่ยนคง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon19