แพทย์หลังปริญญา

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2556 - 2560


รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2556

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (กอย.)
เรืออากาศเอกหญิง หญิงสรวงพัช  สีตกะลิน

 

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)
1.นายแพทย์ ชวสร ธรรมสถิร          
2.นายแพทย์ มงคล ทวันเวทย์           
3.แพทย์หญิง ดลนภา ภัทรฐิตินันท์    

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)
1.นายแพทย์ พงษ์พันธ์ สมบูรณ์        
2.นายแพทย์ อุดมรัช โกวิททวิพัฒน์    

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)
1.นายแพทย์ นัฐพล แย้มพิกุลสกุล        
2.เรืออากาศเอกวิทยา จักรเพ็ชร        
3.นายแพทย์ พลรังศิษย์ กรุดภู่

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2557

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (กอย.)

นายแพทย์ ภูริช สุลัญชุปกร

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)แพทย์หญิง วิรัญญา รื่นรมย์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชนายแพทย์ ชายแดน มณีจักร

ต้นสังกัด : -

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคไต (กอย.)แพทย์หญิง กมลวรรณ ภัคโชตานนท์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ กำปั่นทอง ตั้งวีระพงษ์

ต้นสังกัด : -เรืออากาศเอกณัฐพล ปัทมินทร์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)นายแพทย์ ทวีลักษณ์ ทวีวงศ์ไพจิตร

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลชัยภูมิ

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)แพทย์หญิง ศิรประภา ตันเตชสาธิต

ต้นสังกัด : -

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2558

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (กอย.)
นาวาอากาศตรี ธวัชชัย นามวงศ์
 
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)แพทย์หญิง นพมาศ แก้วเขียว

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ จีรพงษ์ ศิลาสุวรรณ

ต้นสังกัด : -

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)แพทย์หญิง สุทัตตา ไพบูลย์ศิลป์

ต้นสังกัด : -

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)

1.แพทย์หญิง นิชา ธำรงสัตย์    
2.นายแพทย์ รณกฤต ลิ้มวราภัส        
3.นายแพทย์ กิตติศักดิ์ ธัญวิรัณโรจน์

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)นายแพทย์ ธีนาถ กาญจนสิงห์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลพุทธโสธรนายแพทย์ ศุภณัฏฐ์ บุญเยี่ยมเยียน

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลราชบุรี

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2559

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (กอย.)
นายแพทย์ พลรังศิษย์ กรุดภู่

 

อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)นายแพทย์ สมิทธิ์ เกิดสินธุ์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแพทย์หญิง ชมพูนุท จุฑานันท์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)แพทย์หญิง บูรณี เกิดศรี

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลอุทัยธานีแพทย์หญิง พจนารถ ราษฎรดี

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ อนุพงษ์ ธนัญภูวสิษฏ์

ต้นสังกัด : เขตบริการสุขภาพที่ 5 สธ.

อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)แพทย์หญิง ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสระบุรีแพทย์หญิง ชนิตา เกษประทุม

ต้นสังกัด : -

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (กสก.)แพทย์หญิง อารีรัตน์ สอนเสนาะ

ต้นสังกัด : สำนักงานการแพทย์ กทม.

 

รายนามแพทย์ต่อยอด ปีการศึกษา 2560

อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (กอย.)นาวาอากาศโทวิทยา จักรเพ็ชร์

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ


อนุสาขาอารยุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (กอย.)นายแพทย์ สุรมนัส คงถาวร

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ณัฐวัฒน์ วานิช

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลกระบี่


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (กอย.)แพทย์หญิง ณัฎฐา ประมงค์

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาแพทย์หญิง สาหร่าย มงคลศิลป์

ต้นสังกัด : -นายแพทย์ ยศวัจน์ พักเท่า

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลชุมแพ


อนุสาขามะเร็งนรีเวช (กสก.)แพทย์หญิง อรพรรณ แก้วเชื้อ

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 2นายแพทย์ ภาคภูมิ เตชะขะวนิชกุล

ต้นสังกัด : โรงพยาบาลตำรวจ


อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (กอย.)แพทย์หญิง สุญาณี แม้นสงวน

ต้นสังกัด : -


อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ(กศก.)เรืออากาศตรีสิทธิชัย ควชะกุล

ต้นสังกัด : กรมแพทย์ทหารอากาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon20