แพทย์หลังปริญญา

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าภายในปี 2565

พันธกิจ
1.ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นหลัก สามารถให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน ทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสุขภาพระบบบริหารจัดการภาครัฐอย่างลึกซึ้ง สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพภาครัฐอย่างมีความสุข
2.ให้บริการเคลื่อนย้ายลาเลียงผู้ปุวยฉุกเฉิน ทางบก ทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งในและภายนอกโรงพยาบาล
3.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถสร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : มคว-2-หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาส

ดาวน์โหลดเอกสาร : มคว-3-แพทย์-สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-2561-รพ-ภูมิพลอดุลยเดช-ฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร : 0-รพ-ภูมิพลอดุลยเดช_หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน-ปีการศึกษา-2561

ดาวน์โหลดเอกสาร : Organization-profile--ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร_ภูมิพล

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือแพทย์ประจำบ้าน-รพ-ภูมิพลอดุลยเดช-ปีการศึกษา-2562

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศฉบับที่-๑_๒๕๖๒-การคัดเลือกและบทบาทของอาจารย์แพทย์_รพ-ภูมิพล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑-ภูมิพล-๒๕๖๑-รายชื่อ-และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ-และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๒-ภูมิพล-๒๕๖๑-ข้อมูลตามเกณฑ์การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๓--ภูมิพล-๒๕๖๑Milestones-&-EPA

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๔-ภูมิพล-๒๕๖๑-ขอบเขตความรู้ของวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๕-ภูมิพล-๒๕๖๑--ทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๖-ภูมิพล-๒๕๖๑-ระดับความสามารถทักษะเวชหัตถการฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๗-ภูมิพล-๒๕๖๑-รายวิชาเลือกเสรี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๘-ภูมิพล-๒๕๖๑--วิธีการให้การฝึกอบรม-วิธีการประเมินผล-และเกณฑ์ผ่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๙-ภูมิพล-๒๕๖๑-การอุทธรณ์ผลการประเมิน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑๐-ภูมิพล--๒๕๖๑-ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์-(intended-learning-outcomes)-และมาตรฐานต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑๑-ภูมิพล-๒๕๖๑-ระบบการโอนผลการฝึกอบรม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑๒-ภูมิพล-๒๕๖๑--เอกสารในการขอทำวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑๓-ภูมิพล-๒๕๖๑-การปฏิบัติงานในหน่วยกู้ชีพ-คุ้มเกล้า

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑๔-ภูมิพล-๒๕๖๑-การปฏิบัติงานในรพ-พุทธชินราช

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑๕-ภูมิพล-๒๕๖๑-ตารางrotation-แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้ง--๓-ชั้นปี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาคผนวก-๑๖-ภูมิพล-๒๕๖๑-ทำเนียบศิษย์เก่า-แพทย์ฉุกเฉินที่จบจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน-เวชศาสตร์ฉุกเฉิน