แพทย์หลังปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ (มคว. 2) สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา


มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ (มคว.2) สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา กองสูตินรีกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ