แพทย์ก่อนปริญญา

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 28


รายนามนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563น.ส.กัญญกร วิทยาคุณสกุลชัย

 น.ส.เกตน์นิภา รัชตะทรัพย์

 น.ส.ขวัญมนัส วิวัฒน์สุขไพศาล

 นายจิรภัทร ลัทธิธรรม

 นายณฐพชร เก้าเอี้ยน

 นายณัฐคณินทร์ อธิธนิกเตชาภัค

 น.ส.ณัฐนรี รัตนาภรณ์วงศ์

 นายณัฐภัทร เดชสำราญ

 นายธนทัต สุกิจโสภณ

 น.ส.ธัญมน เตชะวีรพงศ์

 นายธิติวุฒิ วนาวณิชย์กุล

 นายธีรยุทธ พิพัฒน์รังสรรค์

 นายนนธวัช ปสุวัฒนกุล

 น.ส.นันท์นภัส ตรัยรัตนยนต์

 น.ส.ปัทมพร กิตติบัญชากุล

 น.ส.พรปรียา ล้อกาญจนรัตน์

 นายพศวีร์ ชีวะสาธน์

 น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ทองสิมา

 น.ส.แพรพลอย เลื่อมประภัศร์

 น.ส.ภิรมณ ชวาลไพบูลย์

 นายวรกิตติ์ พูนทรัพย์มงคล

 นายศรวัส เกตุแก้วมณี

 นายศุภวิชญ์ มณีนาคาฤทธิ์

 น.ส.สิริกร ดอกเทียน

 น.ส.สุธิษา เจริญพงศ์นรา

 น.ส.สุภิญญา เตชะมนตรีกุล

 นายอานันท์ เตกาญจนาวนิช

 น.ส.อิสรีย์ พัฒนกุลอนันต์