แพทย์ก่อนปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่เข้าร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2562


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่เข้าร่วมกับ กสพท ปีการศึกษา 2562 และคะแนนสูง-ต่ำและค่าเฉลี่ยปี 2561