แพทย์ก่อนปริญญา

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563


รายนามนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563นางสาวกนกรักษ์ หาญสวัสดิ์

 นายกัญจน์พงศ์ แสงวงศ์

 นางสาวกัญญาภัทร เสียงสุทธิวงศ์

 นายชนะ ชีวินรัตนโรจน์

 นายชวินธร วุฒิธรรมมี

 นายชัชนภ เสรีศิริขจร

 นายรภัทร ล้วนเส้ง

 นางสาวณัฐพร วงศ์อ่อนตา

 นางสาวณิชารีย์ โสภณสกุลรัตน์

 นางสาวทรรศิดา แก่นแก้ว

 นางสาวธัญธร กิจผกามาส

 นายธีรภัทร สามเตี้ย

 นางสาวนวกาล ลิมกุล

 นายนิธิศ ตรีวารี

 นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว

 นางสาวปณิดา ลิขสิทธิ์ศุภการ

 นางสาวพชรพร แดนวังเดิม

 นางสาวพัทธนันท์ สมเกษม

 นายพิชายศ ยุภาศ

 นางสาวพิมพ์มาดา วิวัฒนะอมรชัย

 นายพีรพัฒน์ วิทูราภรณ์

 นายภูมิภัทร ยศสมบัติ

 นายภูมิรพี ตันติวิจิตร

 นางสาวมาริสา เดชาวิจิตร

 นายรัญชน์ พีระนันท์รังษี

 นางสาววรัทยา พิบูลย์

 นายศิวัช เตชวรนันท์

 นายศุภวิชญ์ ชุมสันติวุฒิ

 นางสาวสิริยากร วัฒนเพ็ญ

 นางสาวอภิษฐา ธนาสุทธิเสรี

 นางสาวอาทิมา ส่งอุไรล้ำ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 31