แพทย์ก่อนปริญญา

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564


รายนามนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564นายกิตติ คงอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.ณัฐพล ปัทมินทร์ และร.อ.หญิง วิสุทธินี เทือกทองน.ส.ชนิษฐา สิริสังกาส

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุล และน.ต.หญิง อัชพร วิจิตรานุชนายชยานนท์ วิวิธวร

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.นภ ตู้จินดา และน.ท.หญิง ชนันทา หงส์ธนากรนายณภัทร ตรีสุทธาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา : พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ และน.ต..หญิง บุญยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัยน.ส.ณัฐวรา เจียสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล และน.ท.หญิง นาฏยา เกื้อกูลรัฐน.ส.ธนพร บริบูรณธนา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง อัญชลิกา สหายา และร.อ.หญิง ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทยนายธนวินท์ วนาสุขพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ และน.ท.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุลน.ส.ธนิตา ชาติลีฬหา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทย และน.ท.การุณ เสรีบวรศักดิ์นายนนทพัทธ์ เอี้ยวพิทยากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง กาญจนา ปิยะตานนท์ และน.ท.ปวริศร นิลรัตน์นายนพณัฎฐ เตชะธาดาเดช

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล และน.อ.สมโรจน์ จิริวิภาภรน.ส.ปรียานันท์ แซ่ลิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา และร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชัยรักษ์น.ส.ปัญญาพร อิ่มใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ปณต ยิ้มเจริญ และน.ต.ณัฐพล เลิศการค้าสุขนายปาณัสม์ ตั้งงามสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง ศิริพร ผ่องจิตสิริ และน.ต.หญิง จักจิตกอร์ สัจจเดว์น.ส.พลอยไพลิน ทรงเกียรติกวิน

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล และน.อ.พิศณุ ผลากรกุลนายพศิน ตันประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.สยม บุนนาค และน.ต.หญิง จรัสพร เลิศศิวาพรนายพิวัฒน์ จิรบวรวิสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.อนันต์ เชื้อสุวรณ และน.ท.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์น.ส.เพ็ญพิชชา รุ่งกำเนิดวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.ปองพล เพ็ชร์คำ และน.ต.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียรนายภูดิศ มารยาทตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์ และน.ต.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธ์น.ส.ลักษณารีย์ สมบูรณ์กุศลศีล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย และน.ต.วุฒิพันธ์ นภาพงษ์น.ส.ลักษิกา โรจน์ประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์ และน.ต.วรากร จ่าแสนชื่นนายวริทธิ์ ธีรวุฒิธร

อาจารย์ที่ปรึกษา : ร.ท.หญิง ศุภิกา วรรณโสภณกุลนายวีรรัฐ พันธิตรา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.พัทธชัย แจ่มผล และร.อ.เกียงไกร เวียงนาคนายศรัณย์ อึ้งรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาด และน.ท.หญิง สรินนา อรุณเจริญน.ส.ศลิษา คงปัญญากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์ และน.ท.หญิง วรุณฉัตร อิสริยภัทร์นายศุภณัฐ น้อยวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.กิตติพล คล้ายคลึง และน.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์นายสันติกร ก่อสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง สธนา เสริมศรี และน.ต.หญิง วาสิตา จิรสกุลเดชนายสิรวิชญ์ วชิรสกุลชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง กนกพิศ โตวนำชัย และน.ต.ศุทธิชัย พจนานุภาพน.ส.สุชานันท์ สุขชวลิต

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง วรวรรณ ศิริชัย และร.อ.หญิง ณัฐษวรรณ จันทร์ตรีกิติกุล