แพทย์ก่อนปริญญา

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564


รายนามนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564นายคณิน  สมศิริวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษา :น.ทหญิง กนกพิศ โตวนำชัย และน.ต.ศุทธิชัย พจนานุภาพนายชานน  แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ปณต ยิ้มเจริญ และร.อ.ณัฐพล เลิศการค้าสุขนายชินดนัย  ทองสวัสดิ์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ชัยณรงค์ ธีราธร และน.ท.หญิง กฤตยา เรียงจันทร์นายณรงค์ฤทธิ์  ภัทรศักดิ์ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์ และน.ท.หยิง วรุณฉัตร อิสริยภัทร์น.ส.ณัชชา ปรัชญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์ และน.ต.วรากร จ่าแสนชื่นน.ส.ณัฐณิชา ตนักษรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล และน.ท.หญิง นาฎยา เกื้อกูลรัฐนายณัฐภัทร ไชยเจริญวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล และน.อ.สมโรจน์ จิริวิภาภรน.ส.ณัฐภิญญ์ แซ่เฮ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หยิง อัญชลิกา สหายา และร.อ.หญิง ชนันภรณ์ ลีกำเนิดไทยน.ส.ณิชกานต์ ลีลาอดิศร

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล และน.อ.พิศณุ ผลากรกุลน.ส.เณศรา แซ่เล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.นภ ตู้จินดา และน.ท.หญิง ชนันทา หงส์ธนากรน.ส.ทัชชา วงค์ต่อม

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา และร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชัยรักษ์นายธนนันท์ แต้วัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง กาญจนา ปิยะตานนท์ และน.ท.ปวริศ นิลรัตน์น.ส.ธมนวรรณ วิโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.ณัฐพล ปัทมินทร์ และร.อ.หญิงวิสุทธินี วรรณโสภณกุลน.ส.ธวัลรัตน์ ตันติพัฒน์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุล และน.ต.หญิง อัชพร วิจิตานุชนายนราวิชญ์ กาญจนนิยม

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง ศิริพร ผ่องจิศิริ และน.ต.หญิง จักจิตกอร์ สัจเดว์น.ส.นันท์นภัส วีระกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล และน.อ.พิศณุ ผลากรกุลน.ส.ปัญญดา อังคณาวิทยากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิงมนัสวี อินทรพินทุวัฒน์ และร.อ.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธ์นายเปรียบปราชญ์ จันทร์เสม

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย และน.ต.วุฒิพันธ์ นภาพงษ์นายพีรวัส สิรกุลจิรา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.กิตติพล คล้ายคลึง และน.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์นายภัทร สุขะวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ และน.ต.หญิง บุญวีร์ อรุณพิพัฒนาชัยนายภูผา หมายสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทย และน.ท.การุณ เสรีบวรศักดิ์น.ส.รมิตา มหาสารินันทน์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ร.ท.หญิง ศุภิกา วรรณโสภณกุลนายวริทธิ์ โสวเลิศรัชต์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาด และน.ท.หญิง สรินนา อรุณเจริญนายวัศพล ชวนใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.ปองพล เพ็ชร์ดำ และน.ต.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียรน.ส.สุภัสสร หทัยเดชะดุษฎี

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ และน.ท.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุลน.ส.อภิสรา อนันตรทิวากร

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง สธนา เสริมศรี และน.ต.หญิง วาสิตา จิรสกุลเดชน.ส.อริยา อุทธิยา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.พัทธชัย แจ่มผล และร.อ.เกรียงไกร เวียงนาคนายอัครวิชญ์ ด่านพูนกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.อนันต์ เชื้อสุวรรณ และน.ท.จรัส ปิตวิวัฒนานนท์นายธันยพงศ์ คู่ตระกูลอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.สยม บุนนาค และน.ต.หญิง จรสพร เลิศศิวาพร