แพทย์ก่อนปริญญา

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564


รายนามนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 นายกัญจน์พงศ์ แสงวงศ์

   อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.อานุภาพ พันธุ์คงทรัพย์ และน.ต.วรากร จ่าแสนชื่นนางสาวกัญญาภัทร เสียงสุทธิวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง ฐิติพร ฟางสะอาด และน.ท.หญิง สรินนา อรุณเจริญ       นายชนะ ชีวินรัตนโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.สยม บุนนาค และน.ต.หญิง จรัสพร เลิศศิวาพรนายชวินธร วุฒิธรรมมี

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง ศิริพร ผ่องจิตสิริ และน.ต.หญิง จักจิตกอร์ สัจจเดว์นายชัชนภ เสรีศิริขจร

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.กิตติพล คล้ายคลึง และน.ท.สุรินท์นาท เจริญจิตต์นายณภัทร ล้วนเส้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล และน.อ.พิศณุ ผลากรกุลนางสาวณัฐพร วงศ์อ่อนตา

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง กนกพิศ โตวนำชัย และน.ต.ศุทธิชัย พจนานุภาพนางสาวณิชารีย์ โสภณสกุลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.พัทธชัย แจ่มผล และร.อ.เกียงไกร เวียงนาคนางสาวทรรศิดา แก่นแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล และน.ท.หญิง นาฏยา เกื้อกูลรัฐนางสาวธัญธร กิจผกามาส

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ และน.ท.เสรษฐสิริ พันธุ์ธนากุลนายธีรภัทร สามเตี้ย

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.หญิง ปิยะพร ประมุขสรรค์ และน.ต.สรพงษ์ มัณยานนท์นางสาวนวกาล ลิมกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ธำรงค์ประวัติ เชิดเกียรติกุล และน.อ.สมโรจน์ จิริวิภาภรนายนิธิศ ตรีวารี

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ชัยณรงค์ ธีราธร และน.ท.หญิง กฤตยา เรียงจันทร์นางสาวบัวบูชา เต็มแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย และน.ต.วุฒิพันธ์ นภาพงษ์นางสาวปณิดา ลิขสิทธิ์ศุภการ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.ปองพล เพ็ชร์คำ และน.ต.ชัยฤทธิ์ โลหะกิจเสถียรนางสาวพชรพร แดนวังเดิม

อาจารย์ที่ปรึกษา : ร.อ.เอกสิทธา จูฑามาตย์ และร.ต.เติมพงษ์ ดำริศิลป์นางสาวพัทธนันท์ สมเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.ณัฐพล ปัทมินทร์ และร.อ.หญิง วิสุทธินี เทือกทองนายพิชายศ ยุภาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.ปณต ยิ้มเจริญ และน.ต.ณัฐพล เลิศการค้าสุขนางสาวพิมพ์มาดา วิวัฒนะอมรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์ และน.ต.วรวิทย์ อึ๊งบำรุงพันธ์นายพีรพัฒน์ วิทูราภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง สธนา เสริมศรี และน.ต.หญิง วาสิตา จิรสกุลเดชนายภูมิภัทร ยศสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ร.ท.หญิง ศุภิกา วรรณโสภณกุลนายภูมิรพี ตันติวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง สุรีย์ อยู่วรรณกุล และน.ต.หญิง อัชพร วิจิตรานุชนางสาวมาริสา เดชาวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล และน.อ.พิศณุ ผลากรกุลนายรัญชน์ พีระนันท์รังษี

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา และร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชัยรักษ์นางสาววรัทยา พิบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง เอลิสา นิยมไทย และน.ท.การุณ เสรีบวรศักดิ์นายศิวัช เตชวรนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษา : พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ และน.ต..หญิง บุญยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัยนายศุภวิชญ์ ชุมสันติวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง กัลยารัตน์ เพชรัตน์ และพญ.รติพร ฉัตรไชยฤกษ์นางสาวสิริยากร วัฒนเพ็ญ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.นภ ตู้จินดา และน.ท.หญิง ชนันทา หงส์ธนากรนางสาวอภิษฐา ธนาสุทธิเสรี

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ท.อนันต์ เชื้อสุวรรณ และน.ท.จรัส ปิตวัฒนานนท์นางสาวอาทิมา ส่งอุไรล้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.อ.หญิง กาญจนา ปิยะตานนท์ และน.ท.ปวริศ นิลรัตน์น.ส.ธนภร  พันธ์กมล

อาจารย์ที่ปรึกษา : น.ต.หญิง วรวรรณ ศิริชัย และร.อ.หญิง ณัฐษวรรณ จันทร์ตรีกิติกุล