แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการ "ตามรอยผู้ป่วย" 2561 Click


      โครงการ "ตามรอยผู้ป่วย" ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้นสพ.ชั้นปีที่ 2 ได้สะท้อนมุมมองและความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อมารับการบริบาล ณ แผนกผู้ป่วยนอก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นสพ.

      โดยในส่วนของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 ธ.ค. 61 มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 17 ธ.ค.61

เวลา 13.30 - 15.30 น. ชี้แจงการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม เย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"

วันที่ 18 ธ.ค.61 

07.00 น. นสพ. ชั้นปีที่ 2 พร้อมกัน ณ บริเวณลานชั้น 2 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

กลุ่มที่ 1 ตามรอยอาจารย์แพทย์

 08.00 - 12.00 น. นสพ.ตามรอยอาจารย์แพทย์ ณ บริเวณห้องตรวจ

กลุ่มที่ 2 ตามรอยผู้ป่วย

08.00 - 12.00 น. นสพ.ตามรอยผู้ป่วย ณ บริเวณ ห้องตรวจโรค

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น. นสพ. นำเสนอผลการตามรอย ,Reflection and Feedback  ณ ห้องประชุม เย็นสุดใจ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"