แพทย์ก่อนปริญญา

NEW!!!กำหนดการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 Click


กำหนดการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2, ขั้นตอนที่ 3 และการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ประจำปี 2562 - 2563 (ปีการศึกษา 2562)