ศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการ


ศูนย์วิทยบริการ มีหน้าที่ให้บริการด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์,  แพทย์ประจำบ้าน,อาจารย์แพทย์ตลอดจนให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ , ดูแลห้องประชุม,ห้องสัมมนา, ห้องเรียน ถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอทางการแพทย์และกิจกรรมต่างๆของรพ.

 

 

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์วิทยบริการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง
171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ +66 (02) 5347850