ศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุด

เกี่ยวกับห้องสมุดและการบริการ


เวลาให้บริการ
ห้องสมุด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ชั้น 5 อาคารศูนย์มะเร็ง
เปิดให้บริการ      วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. 
ปิดบริการ          วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก
สมัครได้ที่ห้องสมุด

การบริการ
- บริการยืม-คืนหนังสือ วารสารทางการแพทย์ นิตยสาร และนวนิยาย
- บริการห้องอ่านหนังสือ และห้องสัมมนากลุ่ม
- บริการค้นคว้าบทความทางการแพทย์
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการฐานข้อมูลออนไลน์ Uptodate
- บริการจองห้องประชุม
- บริการส่งโทรสาร
- บริการพิมพ์เอกสาร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : IMG_7182