แพทย์หลังปริญญา

คณะอนุกรรมการการศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


น.อ.พิทักษ์ อ่อนศิริ                  เป็นที่ปรึกษา

น.อ.ทวีวงศ์ หาญดำรงค์            เป็นที่ปรึกษา

น.อ.นพดนัย ชัยสมบูรณ์            เป็นที่ปรึกษา

น.อ.อาภัสร์ เพชรผุด                 เป็นที่ปรึกษา

น.อ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา    เป็นที่ปรึกษา

น.อ.ปณต ยิ้มเจริญ                  เป็นที่ปรึกษา

น.อ.หญิง สัญสณีย์ พงษ์ภักดี      เป็นที่ปรึกษา

น.อ.หญิง กานต์สุดา พิเชฐสินธุ์     เป็นที่ปรึกษา

น.ท.หญิง สธนา เสริมศรี             เป็นประธานอนุกรรมการ

น.ท.หญิง อรพิชญ์ ขยันกิจ           เป็นอนุกรรมการ

น.ท.หญิง ณัฐพรทิรา ผลากรกุล     เป็นอนุกรรมการ

น.ท.กฤษกมล สิทธิทูล                 เป็นอนุกรรมการ

น.ท.หญิง วรรณรวี ไทยตระกูล     เป็นอนุกรรมการ

น.ท.หญิง ปิยะฉัตร วิเศษศิริ         เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

น.ต.หญิง นาฎยา เกื้อกูลรัตน์       เป็นอนุกรรมการ

น.ต.หญิง ศิริพร ผ่องจิตสิริ          เป็นอนุกรรมการ

น.ต.หญิง นพนิต พัฒนาชัยวิทย์    เป็นอนุกรรมการ

น.ต.หญิง วิยะดา เหลืองด่านสกุล   เป็นอนุกรรมการ

น.ต.หญิง เพ็ชชรี พลมณี             เป็นอนุกรรมการ

น.ต.ปวินท์ รัตนสัมฤทธิ์               เป็นอนุกรรมการ

น.ต.หญิง ปาริชาติ เทียบรัตน์        เป็นอนุกรรมการ

ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย              เป็นอนุกรรมการ

ร.อ.เกรียงไกร เวียงนาค               เป็นอนุกรรมการ

ร.อ.หญิง อาจารี ตันติวรรธณ์         เป็นอนุกรรมการ

ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ชุ่มเพ็งพันธุ์       เป็นอนุกรรมการ

ร.อ.หญิง นิจชา รุทธพิชัยรักษ์         เป็นอนุกรรมการ

ร.อ.หญิง แก้วตา วงศ์ภักดี             เป็นอนุกรรมการ

ร.อ.หญิง บุญยวีร์ อรุณพิพัฒนาชัย  เป็นอนุกรรมการ

น.ส.สายสมร มีชูสาร                    เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางอัศราภรณ์ พลายระหาญ          เป็นอนุกรรมการ

ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3    เป็นอนุกรรมการ

ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2    เป็นอนุกรรมการ

ประธานแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1    เป็นอนุกรรมการ