แพทย์หลังปริญญา

การขอทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for Resident Training and Fellowship Training )


ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ภายในประเทศ) (Supporting Program for  Resident Training and Fellowship Training  )

ด้วย คณะผู้บริหาร และคณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ของแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งเสริมการเป็นสถาบันฝึกอบรมที่มีคุณภาพระดับประเทศตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยและการถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จึงขอสนับสนุนทุน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้รับความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
๒.เพื่อส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านนำความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ปรับใช้กับการทำงาน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกับสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ

คุณสมบัติของผู้รับทุน
    ๑. เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภาที่กำลังฝึกอบรมในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
    ๒.เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีโดยได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการกองที่ฝึกอบรม
    ๓. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือทางวิชาการของ รพ.ฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น Basic science (สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ เข้าเรียน ๘๐ %), CPC , Interdepartment , งานประชุมวิชาการ เป็นต้น
    ๔. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการภายใน ๑ ปีย้อนหลัง

เงื่อนไขในการรับทุน
    ๑. ผู้สมัครขอรับทุนต้องส่งผลการอบรม/ประชุมวิชาการ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมหรืออบรม ภายใน ๓๐ วันหลังกลับจากอบรม/ประชุมวิชาการ
    ๒. ผู้สมัครขอรับทุนมีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมในรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
    ๓. การอบรม/ประชุม ระยะสั้นอยู่ในช่วง ๑ - ๔ วัน
    ๔. การพิจารณาทุนในแต่ละรอบการพิจารณาหากมีผู้ประสงค์ขอรับทุนเป็นจำนวนมากกว่าทุนที่จัดสรรให้ คณอก.ฯ จะพิจารณาจากผู้ขอรับทุนที่มีผลงานไปนำเสนอในที่ประชุมนั้นก่อน
    ๕. การอนุมัติทุนทุกครั้งเป็นผลการพิจารณาจาก คณอก.ฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด

ภาระผูกพัน
     ผู้รับทุนต้องส่งผลการอบรม/ประชุมวิชาการและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/ประชุมวิชาการ หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันไม่ว่ากรณีใด ผู้รับทุนจะไม่มีสิทธิเบิกจ่ายเงินทุนจาก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

การขอรับทุนสนับสนุน
    ผู้สมัครขอรับทุนทำบันทึกข้อความผ่านผู้อำนวยการกองที่ฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการทำเรื่องขอรับทุนสนับสนุน มายัง คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ หลังจากนั้น คณอก.แพทย์หลังปริญญา รพ.ฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนฯ และนำเรียนผอ.รพ.ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอรับทุนต้องสำรองเงินค่าใช้จ่ายไปก่อน  

สิทธิ์ของผู้รับทุน
    พิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบ (Co-payment) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าลงทะเบียนเท่านั้น

เอกสารการขอเบิกทุนสนับสนุน  
    ๑. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนตัวจริง พร้อมลงชื่อ “ ขอรับรองว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริง” ทั้งนี้จะจัดสรรเงินให้เท่าที่จ่ายจริงตามที่มีหลักฐานมาแสดงแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดและอนุมัติไว้
    ๒. สำเนาบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขารพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.(ชื่อบัญชีผู้ขอรับทุนเท่านั้น)

ระยะเวลาการสมัคร
    คณอก.ฯ กำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน และประชุม คณอก.ฯ พิจารณาทุน ทุก ๓ เดือน ดังนี้
    รอบที่ ๑ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนธันวาคม สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนมกราคม
    รอบที่ ๒ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนมีนาคม สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนเมษายน
    รอบที่ ๓ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนมิถุนายน สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนกรกฎาคม
    รอบที่ ๔ หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนกันยายน สัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนต้นเดือนตุลาคม

*ส่งเอกสารการขอรับทุนฯได้ที่ น.ท.หญิง สุภา ศิริสวัสดิ์ กองแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๑ อาคารหอพักแพทย์ โทร.๒๗๔๖๔